search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 BG

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 BG Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 528

 

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„технология на децентрализирания регистър“ или „ТДР“ означава технология, която позволява функционирането и използването на децентрализирани регистри;

2)

„децентрализиран регистър“ означава информационно хранилище за съхранение на записи на трансакции, което се споделя между мрежови възли, основани на ТДР, и се синхронизира между тях на базата на механизъм за консенсус;

3)

„механизъм за консенсус“ означава правилата и процедурите, чрез които се постига съгласие между мрежови възли, основани на ТДР, за валидиране на трансакция;

4)

„мрежов възел, основан на ТДР“ означава устройство или процес, които са част от мрежа и които съдържат пълно или частично копие на записи за всички трансакции в децентрализиран регистър;

5)

„криптоактив“ означава цифрово представяне на стойност или право, което може да бъде прехвърляно и съхранявано електронно посредством технология на децентрализирания регистър или друга подобна технология;

6)

„токен, обезпечен с активиозначава вид криптоактив, който не е токен за електронни пари и при който е налице стремеж за поддържане на стабилна стойност чрез обвързването ѝ с друга стойност или право, или комбинация от тях, включително една или повече официални валути;

7)

„токен за електронни париозначава вид криптоактив, който има за цел да поддържа стабилна стойност чрез обвързването ѝ със стойността на дадена официална валута;

8)

„официална валута“ означава официална валута на дадена държава, която се емитира от централна банка или друг паричен орган;

9)

„потребителски токен“ означава вид криптоактив, който е предназначен единствено за даване на достъп до стока или услуга, предоставяна от издателя на този токен;

10)

„издател“ означава физическо или юридическо лице или друго предприятие, които издават криптоактиви;

11)

„кандидат-издател“ означава издател на токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, който кандидатства за лицензиране за публично предлагане или за допускане до търговия с криптоактиви;

12)

„публично предлаганеозначава осведомяването на лицата под всякаква форма и чрез всякакви средства, с което се представя достатъчно информация относно условията по предлагането и криптоактивите, които се предлагат, така че да се даде възможност на потенциалните държатели да решат дали да закупят тези криптоактиви;

13)

„предложител“ означава физическо или юридическо лице, или друго предприятие, или издателя, които предлагат публично криптоактиви;

14)

„средства“ означава средства съгласно определението в член 4, точка 25 от Директива(ЕС) 2015/2366;

15)

„доставчик на услуги за криптоактивиозначава юридическо лице или друго предприятие, чието занятие или предмет на стопанска дейност е предоставянето на професионална основа на една или повече услуги за криптоактиви на клиенти и които имат право да предоставят услуги за криптоактиви в съответствие с член 59;

16)

„услуга за криптоактивиозначава някоя от следните услуги и дейности, която е свързана с криптоактив:

а)

предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти;

б)

управление на платформа за търговия с криптоактиви;

в)

обмен на криптоактиви срещу средства;

г)

обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви;

д)

изпълняване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти;

е)

пласиране на криптоактиви;

ж)

получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти;

з)

предоставяне на съвет относно с криптоактиви;

и)

предоставяне на управление на портфейл, свързано с криптоактиви;

й)

предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиенти;

17)

„предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиентиозначава съхраняване или контролиране от името на клиенти на криптоактиви или на средствата за достъп до тези криптоактиви, по целесъобразност под формата на частни криптографски ключове;

18)

„управление на платформа за търговия с криптоактивиозначава управление на една или повече многостранни системи, което обединява или способства за обединяването на множество интереси на трети лица по отношение на покупко-продажбата на криптоактиви — в рамките на системата и в съответствие с нейните правила — по начин, който води до сключването на договор или чрез обмен на криптоактиви срещу средства, или чрез обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви;

19)

„обмен на криптоактиви срещу средства“ означава сключването с клиенти на договори, свързани с криптоактиви, за покупка или продажба на криптоактиви срещу средства, чрез използване на собствен капитал;

20)

„обмен на криптоактиви срещу други криптоактивиозначава сключването с клиенти на договори, свързани с криптоактиви, за покупка или продажба срещу други криптоактиви, чрез използване на собствен капитал;

21)

„изпълнение на нареждания за криптоактиви от името на клиентиозначава сключването от името на клиенти на споразумения за покупка или продажба на един или повече криптоактиви или записване от името на клиенти на един или повече криптоактиви и включва сключването на договори за продажба на криптоактиви в момента на публичното предлагане или допускането им до търговия;

22)

„пласиране на криптоактивиозначава предлагане на криптоактиви на купувачи от името или за сметка на предложителя или на лице, свързано с предложителя;

23)

„получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиентиозначава получаване на нареждане от лице за покупка или продажба на един или повече криптоактиви или за записване на един или повече криптоактиви и предаване на това нареждане на трето лице за изпълнение;

24)

„предоставяне на съвет относно криптоактивиозначава предлагане, предоставяне или съгласие за предоставяне на персонализирани препоръки на клиент, или по искане на този клиент, или по инициатива на доставчика на услуги за криптоактиви, който предоставя съвета, по отношение на една или повече трансакции, свързани с криптоактиви, или използването на услуги за криптоактиви;

25)

„предоставяне на управление на портфейл от криптоактивиозначава управление на портфейли по възлагане от клиенти, което се извършва по преценка за всеки отделен клиент, когато тези портфейли включват един или повече криптоактиви;

26)

„предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиентиозначава предоставяне на услуги за прехвърляне от името на физическо или юридическо лице на криптоактиви от един адрес в децентрализиран регистър или сметка към друг;

27)

„ръководен орган“ означава орган или органи на издател, предложител или лице, кандидатстващо за допускане до търговия, или на доставчик на услуги за криптоактиви, определени в съответствие с националното право и оправомощени да определят стратегията, целите и цялостната политика на субекта и включват лицата, които осъществяват действителното управление на стопанската дейност на субекта;

28)

„кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, лицензирана съгласно Директива 2013/36/ЕС;

29)

„инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, лицензиран съгласно Директива 2014/65/ЕС;

30)

„квалифицирани инвеститори“ означава лицата или субектите, изброени в раздел I, точки 1 — 4 от приложение II към Директива 2014/65/ЕС;

31)

„тесни връзки“ означава тесни връзки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 35 от Директива 2014/65/ЕС;

32)

„резерв от активиозначава съвкупността от резервни активи, обезпечаващи правото на вземане към издателя;

33)

„държава членка по произход“ означава:

а)

когато предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, има седалище в Съюза — държавата членка, в която се намира седалището на предложителя или лицето;

б)

когато предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, няма седалище в Съюза, но има регистрирани един или повече клона в Съюза — държавата членка, избрана от предложителя или лицето измежду държавите членки, в които се намират клоновете;

в)

когато предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, е установен в трета държава и няма регистриран клон в Съюза — една от следните две държави членки — или държавата членка, в която се планира първото публично предлагане на криптоактивите, или, по избор на предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, държавата членка, в която е подадено първото заявление за допускане до търговия с тези криптоактиви;

г)

в случая на издател на токени, обезпечени с активидържавата членка, в която се намира седалището на издателя на токени, обезпечени с активи;

д)

в случая на издател на токени за електронни паридържавата членка, в която издателят на токени за електронни пари е лицензиран като кредитна институция съгласно Директива 2013/36/ЕС или като институция за електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО;

е)

в случая на доставчиците на услуги за криптоактивидържавата членка, в която се намира седалището на доставчика на услуги за криптоактиви;

34)

„приемаща държава членка“ означава държавата членка, в която даден предложител или лице, кандидатстващо за допускане до търговия, са осъществили публично предлагане на криптоактиви или кандидатстват за допускане до търговия, или в която даден доставчик на услуги за криптоактиви предоставя такива услуги за криптоактиви, когато тази държава членка е различна от държавата членка по произход;

35)

„компетентен орган“ означава един или повече органи:

а)

определени от всяка държава членка в съответствие с член 93 относно предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, издателите на токени, обезпечени с активи, или доставчиците на услуги за криптоактиви;

б)

определени от всяка държава членка за прилагането на Директива 2009/110/ЕО относно издателите на токени за електронни пари;

36)

„квалифицирано дялово участие“ означава пряко или непряко дялово участие в издател на токени, обезпечени с активи, или в доставчик на услуги за криптоактиви, което представлява най-малко 10 % от капитала или от правата на глас, както са определени съответно в членове 9 и 10 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (32), като се отчитат условията за тяхното агрегиране, предвидени в член 12, параграфи 4 и 5 от посочената директива, или което дава възможност за упражняване на значително влияние върху управлението на издателя на токените, обезпечени с активи, или управлението на доставчика на услуги за криптоактиви, в който е това участие;

37)

„непрофесионален държател“ означава всяко физическо лице, което извършва дейност за цели извън търговската или стопанската дейност, занаята или професията на това лице;

38)

„онлайн интерфейс“ означава всеки софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, които се управляват от предложител или доставчик на услуги за криптоактиви или от тяхно име и които служат за предоставяне на достъп на държателите на криптоактиви до техните криптоактиви и за предоставяне на достъп на клиентите до услуги за криптоактиви;

39)

„клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, на което доставчик на услуги за криптоактиви предоставя услуги за криптоактиви;

40)

„търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки“ означава търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 38 от Директива 2014/65/ЕС;

41)

„платежни услугиозначава платежни услуги съгласно определението в член 4, точка 3 от Директива (ЕС) 2015/2366;

42)

„доставчик на платежни услугиозначава доставчик на платежни услуги съгласно определението в член 4, точка 11 от Директива (ЕС) 2015/2366;

43)

„институция за електронни париозначава институция за електронни пари съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива 2009/110/ЕО;

44)

„електронни париозначава „електронни парисъгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО;

45)

„лични данни“ означава лични данни съгласно определението в член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;

46)

„платежна институция“ означава платежна институция съгласно определението в член 4, точка 4 от Директива (ЕС) 2015/2366;

47)

„управляващо дружество на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа“ („управляващо дружество на ПКИПЦК“) означава управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (33);

48)

„лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“, означава лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (34);

49)

„финансов инструмент“ означава финансов инструмент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2014/65/ЕС;

50)

„депозит“ означава депозит съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива 2014/49/ЕС;

51)

„структурирани депозити“ означава структурирани депозити съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 43 от Директива 2014/65/ЕС.

2.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 139 за допълване на настоящия регламент чрез по-конкретно определяне на някои технически елементи на определенията, посочени в параграф 1 от настоящия член, с цел да приведе тези определения в съответствие с пазарните тенденции и технологичното развитие.

ДЯЛ II

КРИПТОАКТИВИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТОКЕНИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ, ИЛИ ОТ ТОКЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin in pratica"