search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 CS

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 CS Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 582

 

Článek 3

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„technologií distribuovaného registru“ nebo „DLT“ technologie, která umožňuje provozování a používání distribuovaných registrů;

2)

„distribuovaným registrem“ úložiště informací, které vede evidenci o transakcích a které je distribuováno prostřednictvím souboru síťových uzlů DLT a synchronizováno mezi nimi pomocí mechanismu konsensu;

3)

„mechanismem konsensu“ pravidla a postupy, podle nichž je dosaženo dohody mezi síťovými uzly DLT, že transakce je validována;

4)

„síťovým uzlem DLT“ zařízení nebo proces, které jsou součástí sítě a které obsahují úplnou nebo částečnou repliku evidence o všech transakcích v distribuovaném registru;

5)

„kryptoaktivem“ digitální zachycení hodnoty nebo práva, které může být převáděno a ukládáno elektronicky pomocí technologie distribuovaného registru nebo pomocí podobné technologie;

6)

„tokenem vázaným na aktiva“ druh kryptoaktiva, které není elektronickým peněžním tokenem a jehož účelem je udržovat stabilní hodnotu tím, že odkazuje na jinou hodnotu nebo právo nebo jejich kombinaci, včetně jedné nebo více úředních měn;

7)

„elektronickým peněžním tokenem“ druh kryptoaktiva, jehož cílem je udržovat stabilní hodnotu tím, že odkazuje na hodnotu jedné úřední měny;

8)

„úřední měnou“ úřední měna země, vydávaná centrální bankou nebo jiným měnovým orgánem;

9)

„užitným tokenem“ druh kryptoaktiva, který je určen pouze k poskytování přístupu ke zboží dodávanému nebo službě poskytované jeho vydavatelem;

10)

„vydavatelem“ fyzická nebo právnická osoba nebo jiný podnik vydávající kryptoaktiva;

11)

„žádajícím vydavatelem“ vydavatel tokenů vázaných na aktiva nebo elektronických peněžních tokenů, který žádá o povolení tato kryptoaktiva veřejně nabízet nebo usilovat o jejich přijetí k obchodování;

12)

„veřejným nabízením“ nebo „veřejnou nabídkou“ sdělení osobám v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem, které poskytuje dostatečné informace o podmínkách nabídky a o nabízených kryptoaktivech, tak aby byli potenciální držitelé schopni se rozhodnout, zda daná kryptoaktiva koupí;

13)

„nabízející osobou“ fyzická nebo právnická osoba či jiný podnik veřejně nabízející kryptoaktiva nebo vydavatel veřejně nabízející kryptoaktiva;

14)

„peněžními prostředkypeněžní prostředky ve smyslu čl. 4 bodu 25 směrnice (EU) 2015/2366;

15)

„poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy“ právnická osoba nebo jiný podnik, jejichž povoláním či podnikatelskou činností je poskytování jedné nebo více služeb souvisejících s kryptoaktivy zákazníkům na profesionálním základě a kteří jsou oprávněni poskytovat služby související s kryptoaktivy v souladu s článkem 59;

16)

„službou související s kryptoaktivy“ kterákoli z následujících služeb a činností, která se týká jakéhokoli kryptoaktiva:

a)

poskytování úschovy a správy kryptoaktiv jménem zákazníků;

b)

provozování obchodní platformy pro kryptoaktiva;

c)

směna kryptoaktiv za peněžní prostředky;

d)

směna kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva;

e)

provádění pokynů ke kryptoaktivům jménem zákazníků;

f)

umisťování kryptoaktiv;

g)

přijímání a předávání pokynů ke kryptoaktivům jménem zákazníků;

h)

poskytování poradenství týkajícího se kryptoaktiv;

i)

poskytování správy portfolia kryptoaktiv;

j)

poskytování služeb převodu kryptoaktiv jménem zákazníků;

17)

„poskytováním úschovy a správy kryptoaktiv jménem zákazníků“ úschova nebo řízení kryptoaktiv nebo prostředků k přístupu k těmto kryptoaktivům jménem zákazníků, v příslušných případech formou soukromých kryptografických klíčů;

18)

„provozováním obchodní platformy pro kryptoaktiva“ řízení jednoho nebo více mnohostranných systémů, které sdružují nebo usnadňují sdružování více zájmů třetích osob na nákupu a prodeji kryptoaktiv v systému a v souladu s jeho pravidly, a to způsobem, který vede ke smlouvě, a to buď směnou kryptoaktiv za peněžní prostředky, nebo směnou kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva;

19)

„směnou kryptoaktiv za peněžní prostředky“ uzavírání smluv se zákazníky o nákupu nebo prodeji kryptoaktiv za peněžní prostředky s využitím vlastního kapitálu;

20)

„směnou kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva“ uzavírání smluv se zákazníky o nákupu nebo prodeji kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva s využitím vlastního kapitálu;

21)

„prováděním pokynů ke kryptoaktivům jménem zákazníků“ uzavírání smluv jménem zákazníků o nákupu nebo prodeji jednoho nebo více kryptoaktiv nebo o upsání jednoho nebo více kryptoaktiv, včetně uzavírání smluv o prodeji kryptoaktiv v okamžiku jejich veřejné nabídky nebo přijetí k obchodování;

22)

„umisťováním kryptoaktiv“ uvádění kryptoaktiv na trh pro kupující jménem nebo na účet nabízející osoby nebo strany spřízněné s nabízející osobou;

23)

„přijímáním a předáváním pokynů ke kryptoaktivům jménem zákazníků“ přijímání pokynu od osoby k nákupu nebo prodeji jednoho nebo více kryptoaktiv nebo k upsání jednoho nebo více kryptoaktiv a předání tohoto pokynu třetí straně k provedení;

24)

„poskytováním poradenství týkajícího se kryptoaktiv“ nabízení, poskytování nebo souhlas s poskytováním personalizovaných doporučení zákazníkovi, a to buď na žádost zákazníka, nebo z vlastního podnětu poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, který poradenství poskytuje, ve vztahu k jedné nebo více transakcím souvisejícím s kryptoaktivy nebo k využití služeb souvisejících s kryptoaktivy;

25)

„poskytováním správy portfolia kryptoaktiv“ správa portfolií v souladu s pověřeními od zákazníků na základě vlastního uvážení ve vztahu k jednotlivým zákazníkům, pokud tato portfolia zahrnují jedno nebo více kryptoaktiv;

26)

„poskytováním služeb převodu kryptoaktiv jménem zákazníkůposkytování služeb převodu kryptoaktiv z jedné adresy nebo účtu distribuovaného registru na jinou adresu nebo účet jménem fyzické nebo právnické osoby;

27)

„vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány vydavatele, nabízející osoby nebo osoby usilující o přijetí k obchodování nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, které jsou jmenovány v souladu s vnitrostátním právem, jsou oprávněny určovat strategii, cíle a celkové směřování tohoto subjektu a dohlíží a monitorují rozhodování managementu v subjektu a zahrnují osoby, jež skutečně řídí podnikání tohoto subjektu;

28)

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013, povolená podle směrnice 2013/36/EU;

29)

„investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013, povolený podle směrnice 2014/65/EU;

30)

„kvalifikovanými investory“ osoby nebo subjekty uvedené v příloze II oddílu I bodech 1 až 4 směrnice 2014/65/EU;

31)

„úzkým propojením“ úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 směrnice 2014/65/EU;

32)

„rezervou aktiv“ koš rezervních aktiv zajišťující pohledávku vůči vydavateli;

33)

„domovským členským státem“:

a)

v případě osoby nabízející kryptoaktiva jiná než tokeny vázané na aktiva nebo elektronické peněžní tokeny nebo osoby usilující o jejich přijetí k obchodování, které mají sídlo v Unii, členský stát, v němž mají tyto osoby své sídlo;

b)

v případě osoby nabízející kryptoaktiva jiná než tokeny vázané na aktiva nebo elektronické peněžní tokeny nebo osoby usilující o jejich přijetí k obchodování, které nemají sídlo v Unii, ale mají v Unii dvě nebo více poboček, členský stát zvolený danou osobou z členských států, kde má pobočky;

c)

v případě osoby nabízející kryptoaktiva jiná než tokeny vázané na aktiva nebo elektronické peněžní tokeny nebo osoby usilující o jejich přijetí k obchodování, které mají sídlo ve třetí zemi a nemají v Unii žádnou pobočku, buď členský stát, v němž mají být kryptoaktiva poprvé veřejně nabízena, nebo členský stát, kde je podána první žádost o přijetí těchto kryptoaktiv k obchodování, dle vlastní volby dané osoby;

d)

v případně vydavatele tokenů vázaných na aktiva členský stát, kde má vydavatel tokenů vázaných na aktiva své sídlo;

e)

v případě vydavatele elektronických peněžních tokenů členský stát, kde je vydavatel elektronických peněžních tokenů povolen jako úvěrová instituce podle směrnice 2013/36/EU nebo jako instituce elektronických peněz podle směrnice 2009/110/ES;

f)

v případě poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy členský stát, kde má poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy sídlo;

34)

„hostitelským členským státem“ členský stát, kde nabízející osoba nebo osoba usilující o přijetí k obchodování veřejně nabízí kryptoaktiva nebo usiluje o jejich přijetí k obchodování nebo kde poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy poskytuje služby související s kryptoaktivy, pokud se liší od domovského členského státu;

35)

„příslušným orgánem“ jeden nebo více orgánů:

a)

určených každým členským státem v souladu s článkem 93 ohledně nabízejících osob, osob usilujících o přijetí kryptoaktiv jiných než tokenů vázaných na aktiva a elektronických peněžních tokenů k obchodování, vydavatelů tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy;

b)

určených každým členským státem pro účely uplatňování směrnice 2009/110/ES na vydavatele elektronických peněžních tokenů;

36)

„kvalifikovanou účastí“ přímá nebo nepřímá účast v podniku vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy představující alespoň 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, jak je stanoveno v článcích 9 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (32), při zohlednění podmínek týkajících se jejich sčítání stanovených v čl. 12 odst. 4 a 5 uvedené směrnice, nebo umožňující uplatňovat podstatný vliv na řízení vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo řízení poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, jichž se daná účast týká;

37)

„retailovým držitelem“ jakákoli fyzická osoba, která jedná za účelem, který nespadá do oblasti jejího působení v rámci výkonu živnosti, podnikání, řemesla nebo povolání;

38)

„online rozhraním“ jakýkoli software, včetně internetové stránky, části internetové stránky nebo aplikace, provozovaný nabízející osobou nebo poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo jejich jménem, který má držitelům kryptoaktiv poskytnout přístup k jejich kryptoaktivům a zákazníkům poskytnout přístup ke službám souvisejícím s kryptoaktivy;

39)

„zákazníkem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, které poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy poskytuje služby související s kryptoaktivy;

40)

„obchodováním párováním pokynů na vlastní účet“ obchodování párováním pokynů na vlastní účet ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 38 směrnice 2014/65/EU;

41)

„platební službou“ platební služba ve smyslu čl. 4 bodu 3 směrnice (EU) 2015/2366;

42)

„poskytovatelem platebních služeb“ poskytovatel platebních služeb ve smyslu čl. 4 bodu 11 směrnice (EU) 2015/2366;

43)

„institucí elektronických peněz“ instituce elektronických peněz ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 2009/110/ES;

44)

„elektronickými penězi“ elektronické peníze ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice 2009/110/ES;

45)

„osobními údaji“ osobní údaje ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/679;

46)

„platební institucí“ platební instituce ve smyslu čl. 4 bodu 4 směrnice (EU) 2015/2366;

47)

„správcovskou společností SKIPCP“ správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (33);

48)

„správcem alternativního investičního fondu“ správce ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (34);

49)

„finančním nástrojem“ finanční nástroj ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 15 směrnice 2014/65/EU;

50)

„vkladem“ vklad ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 3 směrnice 2014/49/EU;

51)

„strukturovaným vkladem“ strukturovaný vklad ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 43 směrnice 2014/65/EU.

2.   Komise přijme v souladu s článkem 139 akty v přenesené pravomoci s cílem doplnit toto nařízení dalším upřesněním technických prvků definic stanovených v odstavci 1 tohoto článku a přizpůsobit je vývoji trhu a technologickému vývoji.

HLAVA II

KRYPTOAKTIVA JINÁ NEŽ TOKENY VÁZANÉ NA AKTIVA NEBO ELEKTRONICKÉ PENĚŽNÍ TOKENY


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come non perderli"