search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 DA

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 DA Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 443

 

Artikel 3

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

1)

»distributed ledger-teknologi« eller »DLT«: en teknologi, der muliggør drift og brug af distributed ledgers

2)

»distributed ledger«: et informationsregister, der registrerer transaktioner, og som deles og synkroniseres mellem et sæt af DLT-netknudepunkter ved hjælp af en konsensusmekanisme

3)

»konsensusmekanisme«: regler og procedurer, hvorved der mellem DLT-netknudepunkter opnås enighed om, at en transaktion er valideret

4)

»DLT-netknudepunkt«: en anordning eller proces, der indgår i et netværk, og som indeholder en fuldstændig eller delvis kopi af registreringer af alle transaktioner i en distributed ledger

5)

»kryptoaktiv«: en digital gengivelse af en værdi eller af en rettighed, som kan overføres og lagres elektronisk ved hjælp af distributed ledger-teknologi eller lignende teknologi

6)

»aktivbaseret token«: en form for kryptoaktiv, der ikke er en elektronisk pengetoken, og som hævdes at bevare en stabil værdi ved at henvise til en anden værdi eller rettighed eller en kombination heraf, herunder en eller flere officielle valutaer

7)

»elektronisk pengetoken« eller »e-pengetoken«: en form for kryptoaktiv, som hævdes at bevare en stabil værdi ved at henvise til værdien af en officiel valuta

8)

»officiel valuta«: en officiel valuta i et land udstedt af en centralbank eller en anden monetær myndighed

9)

»utility token«: en form for kryptoaktiv, som udelukkende er beregnet til at give adgang til en vare eller en tjeneste, der leveres af udstederen

10)

»udsteder«: en fysisk eller juridisk person eller en anden virksomhed, der udsteder kryptoaktiver

11)

»ansøgende udsteder«: en udsteder af aktivbaserede tokens eller e-pengetokens, som ansøger om tilladelse til at udbyde disse kryptoaktiver til offentligheden eller anmoder om, at disse kryptoaktiver optages til handel

12)

»udbud til offentligheden«: kommunikation til personer i enhver form og ad enhver vej med tilstrækkelige oplysninger om udbudsbetingelserne og de udbudte kryptoaktiver, således at potentielle indehavere bliver i stand til at træffe afgørelse om køb af disse kryptoaktiver

13)

»udbyder« :_en_fysisk_eller_juridisk_person_eller_en_anden_virksomhed,_eller_udstederen,_som_udbyder_kryptoaktiver_til_offentligheden

14)

»midler« :_midler_som_defineret_i_artikel_4,_nr._25),_i_direktiv_(EU)_2015/2366

15)

»udbyder af kryptoaktivtjenester«: en juridisk person eller en anden virksomhed, hvis erhverv eller forretning består i at levere en eller flere kryptoaktivtjenester til kunder på et erhvervsmæssigt grundlag, og som har tilladelse til at levere kryptoaktivtjenester i overensstemmelse med artikel 59

16)

»kryptoaktivtjeneste«: en af nedenstående tjenester og aktiviteter vedrørende ethvert kryptoaktiv:

a)

levering af deponering og administration af kryptoaktiverkunders vegne

b)

drift af en handelsplatform for kryptoaktiver

c)

veksling mellem kryptoaktiver og midler

d)

veksling mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver

e)

udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktivervegne af kunder

f)

placering af kryptoaktiver

g)

modtagelse og formidling af ordrer vedrørende kryptoaktivervegne af kunder

h)

rådgivning om kryptoaktiver

i)

porteføljepleje i forbindelse med kryptoaktiver

j)

levering af tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktivervegne af kunder

17)

»levering af deponering og administration af kryptoaktiverkunders vegne«: på kunders vegne opbevaring af eller kontrol med kryptoaktiver eller metoderne til adgang til sådanne kryptoaktiver, hvor det er relevant i form af private krypteringsnøgler

18)

»drift af en handelsplatform for kryptoaktiver«: forvaltning af et eller flere multilaterale systemer, som inden for systemet under iagttagelse af sine regler sætter forskellige tredjeparters købs- og salgsinteresser i kryptoaktiver i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at det medfører indgåelse af en aftale, enten ved at veksle mellem kryptoaktiver og midler eller ved veksling mellem et kryptoaktiv og et andet kryptoaktiv

19)

»veksling mellem kryptoaktiver og midler«: indgåelse af købs- eller salgskontrakter vedrørende kryptoaktiver med kunder mod midler ved anvendelse af egenbeholdningen

20)

»veksling mellem kryptoaktiver og andre kryptoaktiver«: indgåelse af købs- eller salgskontrakter vedrørende kryptoaktiver med kunder mod andre kryptoaktiver ved anvendelse af egenbeholdningen

21)

»udførelse af ordrer vedrørende kryptoaktivervegne af kunder«: indgåelse af aftaler på kunders vegne om køb eller salg af et eller flere kryptoaktiver eller tegning på vegne af kunder af et eller flere kryptoaktiver, hvilket omfatter indgåelse af kontrakter om salg af kryptoaktiver på tidspunktet for deres udbud til offentligheden eller optagelse til handel

22)

»placering af kryptoaktiver«: markedsføring af kryptoaktiver til købere på vegne af udbyderen eller for dennes regning ellervegne af en part med tilknytning til udbyderen eller for dennes regning

23)

»modtagelse og formidling af ordrer vedrørende kryptoaktivervegne af kunder«: modtagelse fra en person af en ordre om køb eller salg af en eller flere kryptoaktiver eller om tegning af et eller flere kryptoaktiver og formidlingen af denne ordre til en tredjepart med henblik på udførelse

24)

»rådgivning om kryptoaktiver«: tilbud om, afgivelse af eller samtykke til at give en kunde personaliserede anbefalinger, enten på kundens anmodning ellervegne af den udbyder af kryptoaktivtjenester, som yder rådgivningen, vedrørende en eller flere transaktioner i forbindelse med kryptoaktiver eller anvendelsen af kryptoaktivtjenester

25)

»porteføljepleje i forbindelse med kryptoaktiver«: porteføljepleje i henhold til den enkelte kundes afgivne mandat med skønsmæssige beføjelser, såfremt sådanne porteføljer omfatter et eller flere kryptoaktiver

26)

»levering af tjenester vedrørende overførsel af kryptoaktivervegne af kunder«: levering af tjenester til overførsel af kryptoaktiver fra en distributed ledger-adresse eller -konto til en andenvegne af en fysisk eller juridisk person

27)

»ledelsesorgan«: det eller de organer hos en udsteder, udbyder eller person, der anmoder om optagelse til handel, eller hos en udbyder af kryptoaktivtjenester, der er udpeget i overensstemmelse med national ret, og som har beføjelse til at fastlægge enhedens strategi, målsætninger og generelle ledelsesprincipper, og som fører tilsyn med og overvåger ledelsens beslutningstagning i enheden og omfatter de personer, der varetager den faktiske ledelse af enheden

28)

»kreditinstitut«: kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 og godkendt i medfør af direktiv 2013/36/EU

29)

»investeringsselskab«: et investeringsselskab, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013 og godkendt i medfør af direktiv 2014/65/EU

30)

»kvalificerede investorer«: personer eller enheder, der er opført i afsnit I, punkt 1-4, i bilag II til direktiv 2014/65/EU

31)

»tætte forbindelser«: tætte forbindelser som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 35), i direktiv 2014/65/EU

32)

»reserve af aktiver«: den kurv af reservebeholdninger, der sikrer fordringen over for udstederen

33)

»hjemland«:

a)

hvis udbyderen af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller elektroniske pengetokens, eller den person, der anmoder om optagelse til handel heraf, har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen, den medlemsstat, hvor den pågældende udbyder eller person har sit vedtægtsmæssige hjemsted

b)

hvis udbyderen af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller elektroniske pengetokens, eller den person, der anmoder om optagelse til handel heraf, ikke har et vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen, men har en eller flere filialer i Unionen, den medlemsstat, som den pågældende udbyder eller person har valgt blandt de medlemsstater, hvor den har filialer

c)

hvis udbyderen af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens eller elektroniske pengetokens, eller den person, der anmoder om optagelse til handel heraf, har hjemsted i et tredjeland og ikke har nogen filial i Unionen, enten den medlemsstat, hvor det er hensigten første gang at udbyde kryptoaktiverne til offentligheden, eller den medlemsstat, hvor den første ansøgning om optagelse til handel indgives, idet valget herimellem træffes af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

d)

for en udsteder af aktivbaserede tokens, den medlemsstat, hvor udstederen af de aktivbaserede tokens har sit vedtægtsmæssige hjemsted

e)

for en udsteder af e-pengetokens, den medlemsstat, hvor udstederen af e-pengetokens er godkendt som kreditinstitut i henhold til direktiv 2013/36/EU eller som et e-pengeinstitut i henhold til direktiv 2009/110/EF

f)

for udbydere af kryptoaktivtjenester, den medlemsstat, hvor udbyderen af kryptoaktivtjenester har sit vedtægtsmæssige hjemsted

34)

»værtsland«: den medlemsstat, hvor en udbyder eller en person, der anmoder om optagelse til handel, har foretaget et udbud til offentligheden af kryptoaktiver eller anmoder om optagelse til handel, eller hvor en udbyder af kryptoaktivtjenester leverer kryptoaktivtjenester, hvis medlemsstaten er forskellig fra hjemlandet

35)

»kompetent myndighed«: en eller flere myndigheder, der:

a)

er udpeget af den enkelte medlemsstat i henhold til artikel 93 vedrørende udbydere, personer, der anmoder om optagelse til handel af kryptoaktiver, undtagen aktivbaserede tokens og e-pengetokens, udstedere af aktivbaserede tokens eller udbydere af kryptoaktivtjenester

b)

er udpeget af den enkelte medlemsstat med henblik på anvendelsen af direktiv 2009/110/EF vedrørende udstedere af e-pengetokens

36)

»kvalificeret andel«: direkte eller indirekte andel, som repræsenterer mindst 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne hos en udsteder af aktivbaserede tokens eller en udbyder af kryptoaktivtjenester, jf. henholdsvis artikel 9 og 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (32), under hensyntagen til betingelserne for sammenlægning i det nævnte direktivs artikel 12, stk. 4 og 5, eller som giver mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på ledelsen af den udsteder af aktivbaserede tokens eller ledelsen af den udbyder af kryptoaktivtjenester, som besidder andelen

37)

»privat indehaver«: enhver fysisk person, der ikke handler som led i den pågældende persons erhverv, forretning, håndværk eller profession

38)

»onlinegrænseflade«: enhver form for software, herunder et websted, dele af et websted eller en applikation, der drives af ellervegne af en udbyder eller en udbyder af kryptoaktivtjenester, og som giver indehavere af kryptoaktiver adgang til deres kryptoaktiver og giver kunder adgang til kryptoaktivtjenester

39)

»kunde« :_en_fysisk_eller_juridisk_person,_til_hvem_en_udbyder_af_kryptoaktivtjenester_udbyder_kryptoaktivtjenester

40)

»ejermatchningshandel«: ejermatchningshandel som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 38), i direktiv 2014/65/EU

41)

»betalingstjenester«: betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3), i direktiv (EU) 2015/2366

42)

»betalingstjenesteudbyder«: en betalingstjenesteudbyder som defineret i artikel 4, nr. 11), i direktiv (EU) 2015/2366

43)

»e-pengeinstitut«: et e-pengeinstitut som defineret i artikel 2, nr. 1), i direktiv 2009/110/EF

44)

»elektroniske penge«: elektroniske penge som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2009/110/EF

45)

»personoplysninger«: personoplysninger som defineret i artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) 2016/679

46)

»betalingsinstitut«: et betalingsinstitut som defineret i artikel 4, nr. 4), i direktiv (EU) 2015/2366

47)

»administrationsselskab for investeringsinstitutter«: administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (33)

48)

»forvalter af alternative investeringsfonde«: en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (34)

49)

»finansielt instrument«: finansielle instrumenter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15) i direktiv 2014/65/EU

50)

»indskud« :_et_indskud_som_defineret_i_artikel_2,_stk._1,_nr._3)_i_direktiv_2014/49/EU

51)

»struktureret indlån«: et struktureret indlån som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 43) i direktiv 2014/65/EU.

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 139 med henblik på at supplere denne forordning ved yderligere at præcisere tekniske elementer i definitionerne i nærværende artikels stk. 1 og tilpasse disse definitioner til markedsudviklingen og den teknologiske udvikling.

AFSNIT II

KRYPTOAKTIVER, UNDTAGEN AKTIVBASEREDE TOKENS ELLER E-PENGETOKENS


whereas
Uno dei temi trattati:
"La blockchain è lo strumento per gestire transazioni sicure tra sconosciuti"