search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 FI

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 FI Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 564

 

3 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’hajautetun tilikirjan teknologialla’ tai ’DLT:llä’ teknologiaa, jolla mahdollistetaan hajautettujen tilikirjojen toiminta ja käyttö;

2)

’hajautetulla tilikirjalla’ tietorekisteriä, jossa säilytetään tiedot liiketoimista ja joka jaetaan joukolle DLT-verkon solmuja ja synkronoidaan niiden välillä konsensusmekanismia käyttäen;

3)

’konsensusmekanismilla’ sääntöjä ja menettelyjä, joita soveltaen saavutetaan DLT-verkon solmujen välinen yhteisymmärrys liiketoimen validoinnista;

4)

’DLT-verkon solmulla’ laitetta tai prosessia, joka on osa verkkoa ja jolla on täydellinen tai osittainen kopio kaikista hajautetun tilikirjan liiketoimia koskevista tiedoista;

5)

’kryptovaralla’ arvon tai oikeuden digitaalista edustajaa, joka pystytään siirtämään ja tallentamaan sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa;

6)

’omaisuusreferenssitokenilla’ kryptovaratyyppiä, joka ei ole sähköisen rahan token ja jolla pyritään säilyttämään vakaa arvo ottamalla sen referenssiksi muu arvo tai oikeus taikka niiden yhdistelmä, mukaan lukien yksi tai useampi virallinen valuutta;

7)

’sähköisen rahan tokenilla’ tai ’sähkörahatokenilla’ kryptovaratyyppiä, jolla pyritään säilyttämään vakaa arvo ottamalla sen referenssiksi jonkin virallisen valuutan arvo;

8)

’virallisella valuutalla’ keskuspankin tai muun rahaviranomaisen liikkeeseen laskemaa jonkin maan virallista valuuttaa;

9)

’hyödyketokenilla’ kryptovaratyyppiä, jonka tarkoituksena on ainoastaan antaa pääsy sen liikkeeseenlaskijan toimittamaan tavaraan tai palveluun;

10)

’liikkeeseenlaskijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka muuta yritystä, joka laskee liikkeeseen kryptovaroja;

11)

’toimilupaa hakevalla liikkeeseenlaskijalla’ omaisuusreferenssitokenin tai sähkörahatokenin liikkeeseenlaskijaa, joka hakee toimilupaa tarjota yleisölle tai hakee lupaa käydä kauppaa kyseisillä kryptovaroilla;

12)

’tarjoamisella yleisölle’ missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa tarjoamisen ehdoista sekä tarjottavista kryptovaroista annetaan riittävät tiedot, jotta mahdolliset haltijat voivat tehdä päätöksen näiden kryptovarojen ostamisesta;

13)

’tarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka muuta yritystä, joka tarjoaa kryptovaroja yleisölle;

14)

’varoilla’ direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 25 alakohdassa määriteltyjä varoja;

15)

’kryptovarapalvelun tarjoajalla’ oikeushenkilöä tai muuta yritystä, jonka ammatti- tai liiketoimintana on yhden tai useamman kryptovarapalvelun tarjoaminen asiakkaille ammattimaisesti ja joka saa tarjota kryptovarapalveluja 59 artiklan mukaisesti;

16)

’kryptovarapalvelulla’ mitä tahansa seuraavista mihin tahansa kryptovaraan liittyvistä palveluista ja toiminnoista:

a)

kryptovarojen säilytyksen tarjoaminen ja hallinnointi asiakkaiden puolesta;

b)

kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpito;

c)

kryptovarojen vaihto varoihin;

d)

kryptovarojen vaihto muihin kryptovaroihin;

e)

kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden puolesta;

f)

kryptovarojen kohdennettu tarjoaminen;

g)

kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaiden puolesta;

h)

kryptovaroja koskevan neuvonnan tarjoaminen;

i)

kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoaminen;

j)

kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden puolesta;

17)

’kryptovarojen säilytyksellä ja hallinnoinnilla asiakkaiden puolestakryptovarojen tai tällaisiin kryptovaroihin pääsyä koskevan keinon, soveltuvin osin yksityisten salausavainten muodossa, säilyttämistä tai valvomista asiakkaiden puolesta;

18)

’kryptovarojen kaupankäyntialustan ylläpidolla’ yhden tai useamman sellaisen monenkeskisen järjestelmän hallinnointia, jossa järjestelmän ja sen sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen kryptovaroja koskevia useiden kolmansien osapuolten osto- ja myynti-intressejä tai helpotetaan niiden yhteen saattamista siten, että tuloksena on sopimus, joko vaihtamalla kryptovaroja varoihin tai vaihtamalla kryptovaroja muihin kryptovaroihin;

19)

’kryptovarojen vaihdolla varoihin’ kryptovaroja koskevien osto- tai myyntisopimusten tekemistä asiakkaiden kanssa varoja vastaan käyttämällä omaa pääomaa;

20)

’kryptovarojen vaihdolla muihin kryptovaroihinkryptovaroja koskevien osto- tai myyntisopimusten tekemistä asiakkaiden kanssa muita kryptovaroja vastaan käyttämällä omaa pääomaa;

21)

’kryptovaroja koskevien toimeksiantojen toteuttamisella asiakkaiden puolestayhden tai useamman kryptovaran ostamista tai myymistä taikka yhden tai useamman kryptovaran merkitsemistä koskevien sopimusten tekemistä asiakkaiden puolesta, mihin sisältyy kryptovarojen myymistä koskevien sopimusten tekeminen niiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hetkellä;

22)

’kryptovarojen kohdennetulla tarjoamisella’ kryptovarojen markkinointia ostajille tarjoajan tai tarjoajan lähipiiriin kuuluvan osapuolen puolesta tai lukuun;

23)

’kryptovaroja koskevien toimeksiantojen vastaanottamisella ja välittämisellä asiakkaiden puolestayhden tai useamman kryptovaran ostamista tai myymistä taikka yhden tai useamman kryptovaran merkitsemistä koskevan toimeksiannon vastaanottamista henkilöltä ja kyseisen toimeksiannon välittämistä kolmannelle osapuolelle toteuttamista varten;

24)

’kryptovaroja koskevan neuvonnan tarjoamisella’ yhtä tai useampaa kryptovaroihin liittyvää liiketoimea tai kryptovarapalvelujen käyttöä koskevien yksilöllisten suositusten tarjoamista tai antamista tai suostumista niiden antamiseen asiakkaalle joko asiakkaan pyynnöstä tai neuvonnan tarjoavan kryptovarapalvelun tarjoajan aloitteesta;

25)

’kryptovaroja koskevan salkunhoidon tarjoamisella’ sijoitusten hoitamista asiakkaiden antaman valtuutuksen mukaan harkinnanvaraisesti sekä asiakaskohtaisesti, jos kyseiseen salkkuun kuuluu yksi tai useampi kryptovara;

26)

’kryptovarojen siirtopalvelujen tarjoamisella asiakkaiden puolesta’ sellaisten palvelujen tarjoamista, jotka koskevat kryptovarojen siirtoa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta yhdestä hajautetun tilikirjan osoitteesta toiseen tai yhdeltä tililtä toiselle;

27)

’ylimmällä hallintoelimellä’ liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön taikka kryptovarapalvelun tarjoajan yhtä tai useampaa elintä, joka nimitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jolla on toimivalta vahvistaa yhteisön strategia, tavoitteet ja yleinen johtaminen, joka valvoo ja seuraa johdon päätöksentekoa yhteisössä ja jonka jäseninä ovat henkilöt, jotka tosiasiallisesti johtavat yhteisön liiketoimintaa;

28)

’luottolaitoksella’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä ja direktiivin 2013/36/EU nojalla toimiluvan saanutta luottolaitosta;

29)

’sijoituspalveluyrityksellä’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyä ja direktiivin 2014/65/EU nojalla toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä;

30)

’kokeneilla sijoittajilla’ direktiivin 2014/65/EU liitteessä II olevan I osan 1–4 kohdassa lueteltuja henkilöitä tai yhteisöjä;

31)

’läheisillä sidoksilla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa määriteltyjä läheisiä sidoksia;

32)

’omaisuusreservillä’ liikkeeseenlaskijaan kohdistuvan saatavan vakuutena olevien reservin omaisuuserien koria;

33)

’kotijäsenvaltiolla’

a)

tapauksissa, joissa muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajalla tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla henkilöllä on sääntömääräinen kotipaikka unionissa, jäsenvaltiota, jossa kyseisellä tarjoajalla tai henkilöllä on sääntömääräinen kotipaikka;

b)

tapauksissa, joissa muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoajalla tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla henkilöllä ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa unionissa mutta sillä on yksi tai useampi sivuliike unionissa, kyseisen tarjoajan tai henkilön niistä jäsenvaltioista valitsemaa jäsenvaltiota, joissa sillä on sivuliikkeitä;

c)

tapauksissa, joissa muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien tai sähkörahatokenien tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö on sijoittautunut kolmanteen maahan eikä sillä ole sivuliikettä unionissa, joko jäsenvaltiota, jossa kryptovarat on tarkoitus tarjota yleisölle ensimmäisen kerran, tai kyseisen tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan henkilön valinnan mukaan jäsenvaltiota, jossa tehdään ensimmäinen hakemus näiden kryptovarojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi;

d)

omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan tapauksessa jäsenvaltiota, jossa omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijalla on sääntömääräinen kotipaikka;

e)

sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijan tapauksessa jäsenvaltioita, joissa sähkörahatokenien liikkeeseenlaskija on saanut luottolaitoksen toimiluvan direktiivin 2013/36/EU nojalla tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen toimiluvan direktiivin 2009/110/EY nojalla;

f)

kryptovarapalvelun tarjoajien tapauksessa jäsenvaltiota, jossa kryptovarapalvelun tarjoajalla on sääntömääräinen kotipaikka;

34)

’vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa tarjoaja tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö on tarjonnut kryptovaroja yleisölle tai hakee niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi tai jossa kryptovarapalvelun tarjoaja tarjoaa kryptovarapalveluja, jos se on eri valtio kuin kotijäsenvaltio;

35)

’toimivaltaisella viranomaisella’ yhtä tai useampaa viranomaista,

a)

jonka kukin jäsenvaltio nimeää 93 artiklan mukaisesti tarjoajien, muiden kryptovarojen kuin omaisuusreferenssitokenien ja sähkörahatokenien kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevien henkilöiden, omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijoiden tai kryptovarapalvelun tarjoajien osalta;

b)

jonka kukin jäsenvaltio nimeää direktiivin 2009/110/EY soveltamiseksi sähkörahatokenien liikkeeseenlaskijoiden osalta;

36)

’huomattavalla omistusosuudella’ suoraa tai välillistä omistusosuutta omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijassa tai kryptovarapalvelun tarjoajassa, kun tämä osuus on vähintään 10 prosenttia pääomasta tai äänioikeuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (32) 9 ja 10 artiklan mukaisesti, kun otetaan huomioon mainitun direktiivin 12 artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistetut osuuksien yhteen laskemista koskevat ehdot, tai kun sen nojalla on mahdollista vaikuttaa huomattavasti sen omaisuusreferenssitokenien liikkeeseenlaskijan tai kryptovarapalvelun tarjoajan johtamiseen, jossa omistusosuus on;

37)

’yksityisellä haltijalla’ luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei liity hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

38)

’verkkorajapinnalla’ mitä tahansa ohjelmistoa, mukaan lukien verkkosivusto, verkkosivuston osa tai sovellus, jota tarjoaja tai kryptovarapalvelun tarjoaja ylläpitää tai jota ylläpidetään sen puolesta ja jonka tarkoituksena on antaa kryptovarojen haltijoille pääsy sen kryptovaroihin ja asiakkaille pääsy kryptovarapalveluihin;

39)

’asiakkaalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle kryptovarapalvelun tarjoaja tarjoaa kryptovarapalveluja;

40)

’päämiehen lukuun täsmäytetyllä kaupankäynnillä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 38 alakohdassa määriteltyä päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä;

41)

’maksupalveluilla’ direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 3 alakohdassa määriteltyjä maksupalveluja;

42)

’maksupalvelun tarjoajalla’ direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä maksupalvelun tarjoajaa;

43)

’sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksella’ direktiivin 2009/110/EY 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosta;

44)

’sähköisellä rahalla’ direktiivin 2009/110/EY 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä sähköistä rahaa;

45)

’henkilötiedoilla’ asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä henkilötietoja;

46)

’maksulaitoksella’ direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 4 alakohdassa määriteltyä maksulaitosta;

47)

’yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (33) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä;

48)

’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (34) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

49)

’rahoitusvälineellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä rahoitusvälinettä;

50)

’talletuksella’ direktiivin 2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määriteltyä talletusta;

51)

’strukturoidulla talletuksella’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 43 alakohdassa määriteltyä strukturoitua talletusta.

2.   Komissio antaa 139 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä teknisen sisällön osalta tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä määritelmiä ja mukautetaan nämä määritelmät markkinoiden kehitykseen ja teknologian kehitykseen.

II OSASTO

MUUT KRYPTOVARAT KUIN OMAISUUSREFERENSSITOKENIT TAI SÄHKÖRAHATOKENIT


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: impara ad aprire e usare il tuo primo wallet"