search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 HR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 HR Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 528

 

Članak 3.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„tehnologija distribuiranog zapisa” ili „DLT” znači tehnologija kojom se omogućuje funkcioniranje i upotreba distribuiranih zapisa;

2.

„distribuirani zapis” znači repozitorij podataka kojim se vodi evidencija transakcija te koji se, s pomoću mehanizma konsenzusa, dijeli kroz skup mrežnih čvorova DLT i koji se među tim mrežnim čvorovima sinkronizira;

3.

„mehanizam konsenzusa” znači pravila i postupci na temelju kojih se među mrežnim čvorovima DLT postiže dogovor da je transakcija potvrđena;

4.

„mrežni čvor DLT” znači uređaj ili proces koji je dio mreže i koji sadržava potpunu ili djelomičnu repliku evidencije svih transakcija u okviru distribuiranog zapisa;

5.

„kriptoimovina” znači digitalni prikaz vrijednosti ili prava koje se može prenositi i pohranjivati elektronički, s pomoću tehnologije distribuiranog zapisa ili slične tehnologije;

6.

„token vezan uz imovinuznači vrsta kriptoimovine koja nije token elektroničkog novca i čija se vrijednost nastoji održati stabilnom vezivanjem uz drugu vrijednost ili pravo odnosno njihovu kombinaciju, uključujući jednu ili više službenih valuta;

7.

„token elektroničkog novca” ili „token e-novcaznači vrsta kriptoimovine čija se vrijednost nastoji održati stabilnom vezivanjem uz vrijednost jedne službene valute;

8.

„službena valuta” znači službena valuta neke zemlje koju izdaje središnja banka ili drugo monetarno tijelo;

9.

„korisnički token” znači vrsta kriptoimovine koja služi samo za davanje pristupa robi ili usluzi koju pruža njegov izdavatelj;

10.

„izdavatelj” znači fizička ili pravna osoba ili drugi poduzetnik koji izdaje kriptoimovinu;

11.

„izdavatelj koji podnosi zahtjev” znači izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ili tokena e-novca koji podnosi zahtjev za odobrenje za javnu ponudu ili traži uvrštenje za trgovanje tom kriptoimovinom;

12.

„javna ponuda” znači priopćenje osobama u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, kojim se pruža dovoljno informacija o uvjetima ponude i ponuđenoj kriptoimovini kako bi se potencijalnim imateljima omogućilo da odluče hoće li kupiti tu kriptoimovinu;

13.

„ponuditelj” znači fizička ili pravna osoba ili drugi poduzetnik ili izdavatelj koji javnosti nudi kriptoimovinu;

14.

„novčana sredstva” znači novčana sredstva kako su definirana u članku 4. točki 25. Direktive (EU) 2015/2366;

15.

„pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinomznači pravna osoba ili drugi poduzetnik čija je djelatnost ili poslovanje pružanje jedne ili više usluga povezanih s kriptoimovinom klijentima na profesionalnoj osnovi i kojem je dopušteno pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom u skladu s člankom 59.;

16.

„usluga povezana s kriptoimovinomznači svaka od sljedećih usluga i djelatnosti koje su povezane s bilo kojom kriptoimovinom:

(a)

pružanje skrbništva nad kriptoimovinom i upravljanje njome u ime klijenata;

(b)

upravljanje platformom za trgovanje kriptoimovinom;

(c)

razmjena kriptoimovine za novčana sredstva;

(d)

razmjena kriptoimovine za drugu kriptoimovinu;

(e)

izvršavanje naloga za kriptoimovinu u ime klijenata;

(f)

plasiranje kriptoimovine;

(g)

zaprimanje i prijenos naloga za kriptoimovinu u ime klijenata;

(h)

savjetovanje o kriptoimovini;

(i)

upravljanje portfeljem kriptoimovine;

(j)

pružanje usluga prijenosa kriptoimovine u ime klijenata;

17.

„pružanje skrbništva nad kriptoimovinom i upravljanje njome u ime klijenataznači čuvanje ili nadzor, u ime klijenata, kriptoimovine ili sredstava za pristup takvoj kriptoimovini, ako je primjenjivo u obliku privatnih kriptografskih ključeva;

18.

„upravljanje platformom za trgovanje kriptoimovinomznači upravljanje jednim ili više multilateralnih sustava u okviru kojih se spaja ili olakšava spajanje više interesa trećih strana za kupnju i prodaju kriptoimovine, u sklopu sustava i u skladu s njegovim pravilima te na način koji dovodi do sklapanja ugovora, i to razmjenom kriptoimovine za novčana sredstva ili razmjenom kriptoimovine za drugu kriptoimovinu;

19.

„razmjena kriptoimovine za novčana sredstva” znači sklapanje ugovora o kupnji ili prodaji kriptoimovine s klijentima u zamjenu za novčana sredstva uz korištenje vlastitog kapitala;

20.

„razmjena kriptoimovine za drugu kriptoimovinuznači sklapanje ugovora o kupnji ili prodaji kriptoimovine s klijentima u zamjenu za drugu kriptoimovinu uz korištenje vlastitog kapitala;

21.

„izvršavanje naloga za kriptoimovinu u ime klijenataznači sklapanje sporazumâ, u ime klijenata, o kupnji ili prodaji jedne ili više kriptoimovina ili o upisu, u ime klijenata, jedne ili više kriptoimovina, a obuhvaća sklapanje ugovorâ o prodaji kriptoimovine u trenutku njezine javne ponude ili uvrštenja za trgovanje;

22.

„plasiranje kriptoimovineznači stavljanje na tržište kriptoimovine za kupce, u ime ili za račun ponuditelja ili neke strane povezane s njime;

23.

„zaprimanje i prijenos naloga za kriptoimovinu u ime klijenataznači zaprimanje od osobe naloga za kupnju ili prodaju jedne ili više kriptoimovina ili za upis jedne ili više kriptoimovina i prijenos tog naloga trećoj strani na izvršenje;

24.

„savjetovanje o kriptoimovini” znači ponuda, davanje ili suglasnost za davanje personaliziranih preporuka klijentu, bilo na zahtjev klijenta bilo na inicijativu pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom koji savjetuje, o jednoj ili više transakcija povezanih s kriptoimovinom ili o upotrebi usluga povezanih s kriptoimovinom;

25.

„upravljanje portfeljem kriptoimovineznači upravljanje portfeljima u skladu s ovlaštenjima klijenata na individualnoj i diskrecijskoj osnovi, pri čemu ti portfelji uključuju jednu ili više kriptoimovina;

26.

„pružanje usluga prijenosa kriptoimovine u ime klijenataznači pružanje usluga prijenosa, u ime fizičke ili pravne osobe, kriptoimovine s jedne adrese ili računa distribuiranog zapisa na drugu adresu ili drugi račun distribuiranog zapisa;

27.

„upravljačko tijelo” znači tijelo ili tijela izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje ili tijelo ili tijela pružatelja usluge povezane s kriptoimovinom, koja su imenovana u skladu s nacionalnim pravom, koja imaju ovlasti za utvrđivanje strategije, ciljeva i općeg smjera poslovanja subjekta te koja nadgledaju i nadziru donošenje odluka uprave subjekta i uključuju osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem subjekta;

28.

„kreditna institucija” znači kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i koja je dobila odobrenje za rad na temelju Direktive 2013/36/EU;

29.

„investicijsko društvo” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 i koje je dobilo odobrenje za rad na temelju Direktive 2014/65/EU;

30.

„kvalificirani ulagatelji” znači osobe ili subjekti navedeni u odjeljku I. točkama od 1. do 4. Priloga II. Direktivi 2014/65/EU;

31.

„uska povezanost” znači uska povezanost kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 35. Direktive 2014/65/EU;

32.

„pričuva imovine” znači košarica pričuvne imovine kojom se osigurava potraživanje prema izdavatelju;

33.

„matična država članicaznači:

(a)

ako ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje kriptoimovinom koja nisu tokeni vezani uz imovinu ni tokeni e-novca ima registrirano sjedište u Uniji, država članica u kojoj taj ponuditelj ili osoba ima registrirano sjedište;

(b)

ako ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje kriptoimovinom koja nisu tokeni vezani uz imovinu ni tokeni e-novca nema registrirano sjedište u Uniji, ali ima jednu ili više podružnica u Uniji, država članica koju je taj ponuditelj ili ta osoba odabrala među državama članicama u kojima ima podružnice;

(c)

ako ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje kriptoimovinom koja nisu tokeni vezani uz imovinu ni tokeni e-novca ima poslovni nastan u trećoj zemlji i nema podružnicu u Uniji, ili država članica u kojoj se kriptoimovina namjerava javno ponuditi prvi put ili, po izboru ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje, država članica u kojoj se prvi put podnosi zahtjev za uvrštenje za trgovanje tom kriptoimovinom;

(d)

za izdavatelje tokena vezanih uz imovinu, država članica u kojoj izdavatelj tokena vezanih uz imovinu ima registrirano sjedište;

(e)

za izdavatelje tokena e-novca, država članica u kojoj izdavatelj tokena e-novca ima odobrenje za rad kao kreditna institucija u skladu s Direktivom 2013/36/EU ili institucija elektroničkog novca u skladu s Direktivom 2009/110/EZ;

(f)

za pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom, država članica u kojoj pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom ima registrirano sjedište;

34.

„država članica domaćin” znači država članica u kojoj je ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje dala javnu ponudu za kriptoimovinu ili u kojoj traži uvrštenje za trgovanje ili u kojoj pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom pruža usluge povezane s kriptoimovinom, ako se razlikuje od matične države članice;

35.

„nadležno tijelo” znači tijelo ili tijela:

(a)

koja svaka država članica imenuje u skladu s člankom 93. u odnosu na ponuditelja, osoba koje traže uvrštenje za trgovanje kriptoimovinom koja nisu tokeni vezani uz imovinu ni tokeni e-novca, izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom;

(b)

koja svaka država članica imenuje za primjenu Direktive 2009/110/EZ u odnosu na izdavatelja tokena e-novca;

36.

„kvalificirani udjel” znači svaki izravni ili neizravni udjel u izdavatelju tokena vezanih uz imovinu ili pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom koji čini najmanje 10 % udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima, kako je utvrđeno u članku 9. odnosno 10. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (32), uzimajući u obzir uvjete za agregiranje tih prava navedene u članku 12. stavcima 4. i 5. te direktive ili koji omogućuje ostvarivanje znatnog utjecaja na upravljanje izdavatelja tokena vezanih uz imovinu ili upravljanje pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom u kojemu postoji takav udjel;

37.

„mali imatelj” znači bilo koja fizička osoba koja djeluje za potrebe izvan okvira svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;

38.

„internetsko sučelje” znači bilo koji softver, uključujući internetske stranice, dio internetskih stranica ili aplikaciju, kojim upravlja ponuditelj ili pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom odnosno kojim se upravlja u njihovo ime, a koji služi za to da se imateljima kriptoimovine pruži pristup njihovoj kriptoimovini, a klijentima pruži pristup uslugama povezanima s kriptoimovinom;

39.

„klijent” znači svaka fizička ili pravna osoba kojoj pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom pruža usluge povezane s kriptoimovinom;

40.

„trgovanje za vlastiti račun uparivanjem nalogaznači trgovanje za vlastiti račun uparivanjem naloga kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 38. Direktive 2014/65/EU;

41.

„platne usluge” znači platne usluge kako su definirane u članku 4. točki 3. Direktive (EU) 2015/2366;

42.

„pružatelj platnih uslugaznači pružatelj platnih usluga kako je definiran u članku 4. točki 11. Direktive (EU) 2015/2366;

43.

„institucija za elektronički novac” znači institucija za elektronički novac kako je definirana u članku 2. točki 1. Direktive 2009/110/EZ;

44.

„elektronički novac” znači elektronički novac kako je definiran u članku 2. točki 2. Direktive 2009/110/EZ;

45.

„osobni podaci” znači osobni podaci kako su definirani u članku 4. točki 1. Uredbe (EU) 2016/679;

46.

„institucija za platni promet” znači institucija za platni promet kako je definirana u članku 4. točki 4. Direktive (EU) 2015/2366;

47.

„društvo za upravljanje UCITS-ima” znači društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (33);

48.

„upravitelj alternativnog investicijskog fonda” znači UAIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (34);

49.

„financijski instrument” znači financijski instrument kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 15. Direktive 2014/65/EU;

50.

„depozit” znači depoziti kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 3. Direktive 2014/49/EU;

51.

„strukturirani depozit” znači strukturirani depozit kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 43. Direktive 2014/65/EU.

2.   Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 139. radi dopune ove Uredbe dodatnim utvrđenjem tehničkih elemenata definicija iz stavka 1. ovog članka i radi prilagodbe tih definicija razvoju tržišta i tehnološkom razvoju.

GLAVA II.

KRIPTOIMOVINA KOJA NISU TOKENI VEZANI UZ IMOVINU NI TOKENI e-NOVCA


whereas
Uno dei temi trattati:
"La blockchain è lo strumento per gestire transazioni sicure tra sconosciuti"