search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 LT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 LT Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 483

 

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

paskirstytojo registro technologija (PRT) – technologija, leidžianti valdyti ir naudoti paskirstytuosius registrus;

2)

paskirstytasis registras – informacijos saugykla, kurioje saugomi sandorių įrašai, kuria dalijamasi PRT tinklo mazgų rinkinyje ir kuri sinchronizuojama tarp PRT tinklo mazgų, naudojant susitarimo mechanizmą;

3)

susitarimo mechanizmas – taisyklės ir procedūros, skirtos PRT tinklo mazgų susitarimui, kad sandoris patvirtinamas, pasiekti;

4)

PRT tinklo mazgas – įrenginys arba procesas, kuris yra tinklo dalis ir kuriame saugomos visos arba dalinės visų paskirstytojo registro sandorių įrašų kopijos;

5)

kriptoturtas – skaitmeninė vertės arba teisės išraiška, kurią galima perleisti ir laikyti elektroniniu būdu naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją;

6)

su turtu susieti žetonaikriptoturto, kuris nėra elektroninių pinigų žetonai ir kurio vertę siekiama stabilizuoti susiejus su kuria nors kita verte ar teise arba jų deriniu, įskaitant vieną ar daugiau oficialių valiutų, rūšis;

7)

elektroninių pinigų žetonai arba e. pinigų žetonaikriptoturto, kurio vertę siekiama stabilizuoti susiejus su vienos oficialios valiutos verte, rūšis;

8)

oficiali valiuta – centrinio banko arba kitos pinigų institucijos išleista valstybės oficiali valiuta;

9)

prekių ir paslaugų žetonas – kriptoturto, kurio vienintelė paskirtis – suteikti prieigą prie to žetono emitento tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos, rūšis;

10)

emitentas – kriptoturtą išleidžiantis fizinis ar juridinis asmuo arba kita įmonė;

11)

prašymą pateikęs emitentas – su turtu susietų žetonų ar e-pinigų žetonų emitentas, kuris prašo leidimo viešai siūlyti arba siekia, kad tas kriptoturtas būtų įtrauktas į prekybą;

12)

viešas siūlymas – bet kokia forma ir priemonėmis asmenims teikiamas pranešimas, kuriuo pateikiama pakankamai informacijos apie siūlymo sąlygas ir siūlomą kriptoturtą, kad potencialus turėtojas galėtų nuspręsti, ar tą kriptoturtą įsigyti;

13)

siūlytojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kita įmonė ar emitentas, viešai siūlantis kriptoturtą;

14)

lėšos – lėšos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 25 punkte;

15)

kriptoturto paslaugų teikėjas – juridinis asmuo arba kita įmonė, kurių darbas ar verslo veikla yra profesionalus vienos ar daugiau kriptoturto paslaugų teikimas klientams ir kuriems leidžiama teikti kriptoturto paslaugas pagal 59 straipsnį;

16)

kriptoturto paslauga – bet kuri iš šių su kriptoturtu susijusių paslaugų ir veiklų:

a)

kriptoturto saugojimas ir administravimas kliento vardu,

b)

prekybos kriptoturtu platformos valdymas,

c)

kriptoturto keitimas į lėšas,

d)

kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtą,

e)

su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymas kliento vardu,

f)

kriptoturto platinimas,

g)

su kriptoturtu susijusių pavedimų priėmimas ir perdavimas kliento vardu,

h)

rekomendacijų dėl kriptoturto teikimas,

i)

kriptoturto portfelio valdymo paslaugos teikimas,

j)

kriptoturto pervedimo kliento vardu paslaugų teikimas;

17)

kriptoturto saugojimas ir administravimas klientų vardukriptoturto arba prieigos prie tokio kriptoturto priemonių, kurios tam tikrais atvejais yra privačiųjų kriptografinių raktų pavidalo, saugojimas arba kontrolė kliento vardu;

18)

prekybos kriptoturtu platformos valdymas – vienos ar daugiau daugiašalių sistemų valdymas, kuriose suvedama daugelis trečiųjų šalių kriptoturto pirkimo ir pardavimo interesų arba palengvinamas jų suvedimas sistemoje ir pagal jos taisykles taip, kad sudaroma sutartis, kriptoturtą keičiant į lėšas arba kriptoturtą keičiant į kitą kriptoturtą;

19)

kriptoturto keitimas į lėšaskriptoturto pirkimo ar pardavimo sutarčių, pagal kurias atsiskaitoma lėšomis naudojant nuosavas lėšas, sudarymas su klientais;

20)

kriptoturto keitimas į kitą kriptoturtąkriptoturto pirkimo ar pardavimo sutarčių, pagal kurias atsiskaitoma kitu kriptoturtu naudojant nuosavas lėšas, sudarymas su klientais;

21)

su kriptoturtu susijusių pavedimų vykdymas klientų vardu – susitarimų pirkti ar parduoti vieną ar daugiau kriptoturto vienetų klientų vardu arba pasirašyti vieną ar daugiau kriptoturto vienetų klientų vardu sudarymas, įskaitant sutarčių dėl kriptoturto pardavimo jo viešo siūlymo arba įtraukimo į prekybą metu sudarymą;

22)

kriptoturto platinimas – kriptoturto pateikimas rinkoje pirkėjams siūlytojo vardu ar siūlytojo sąskaita arba su siūlytoju susijusios šalies vardu ar sąskaita;

23)

su kriptoturtu susijusių pavedimų priėmimas ir perdavimas klientų vardu – pavedimo pirkti ar parduoti vieną ar daugiau kriptoturto vienetų arba pasirašyti vieną ar daugiau kriptoturto vienetų priėmimas iš asmens ir perdavimas vykdyti trečiajai šaliai;

24)

rekomendacijų dėl kriptoturto teikimas – individualių rekomendacijų dėl vieno ar daugiau su kriptoturtu susijusių sandorių arba naudojimosi kriptoturto paslaugomis siūlymas, teikimas arba sutikimas teikti klientui jo prašymu arba kriptoturto paslaugų teikėjo, kuris teikia rekomendaciją, iniciatyva;

25)

kriptoturto portfelio valdymo paslaugos teikimas – portfelio valdymas pagal klientų suteiktus įgaliojimus, gautus iš kiekvieno kliento atskirai, kai į tokius portfelius įeina vienas ar daugiau kriptoturto vienetų;

26)

kriptoturto pervedimo klientų vardu paslaugų teikimaskriptoturto pervedimo fizinio arba juridinio asmens vardu iš vieno paskirstytojo registro adreso ar sąskaitos į kitą paslaugų teikimas;

27)

valdymo organas – kriptoturto emitento, siūlytojo ar asmens, prašančio įtraukti į prekybą, arba kriptoturto paslaugų teikėjo organas arba organai, kurie paskirti pagal nacionalinę teisę, kurie yra įgalioti nustatyti subjekto strategiją, tikslus ir bendrą veiklos kryptį ir kurie prižiūri ir stebi valdymo sprendimų priėmimą subjekte bei kuriuos sudaro asmenys, faktiškai vadovaujantys subjekto veiklai;

28)

kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir kuriai suteiktas leidimas pagal Direktyvą 2013/36/ES;

29)

investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir kuriai suteiktas leidimas pagal Direktyvą 2014/65/ES;

30)

profesionalieji investuotojai – asmenys arba subjektai, išvardyti Direktyvos 2014/65/ES II priedo I skirsnio 1–4 punktuose;

31)

glaudūs ryšiai – glaudūs ryšiai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 35 punkte;

32)

turto rezervas – rezervinio turto, kuriuo užtikrinamas reikalavimas emitento atžvilgiu, krepšelis;

33)

buveinės valstybė narė:

a)

kai kriptoturto, kuris nėra su turtu susieti žetonai arba e. pinigų žetonai, siūlytojo ar asmens, prašančio įtraukti tokį kriptoturtą į prekybą, registruota buveinė yra Sąjungoje – valstybė narė, kurioje yra to siūlytojo ar asmens registruota buveinė;

b)

kai kriptoturto, kuris nėra su turtu susieti žetonai arba e. pinigų žetonai, siūlytojo ar asmens, prašančio įtraukti tokį kriptoturtą į prekybą, registruota buveinė yra ne Sąjungoje, tačiau vienas arba daugiau filialų yra Sąjungoje – to siūlytojo ar asmens iš valstybių narių, kuriose yra jo filialai, pasirinkta valstybė narė;

c)

kai kriptoturto, kuris nėra su turtu susieti žetonai arba e. pinigų žetonai, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti tokį kriptoturtą į prekybą, yra įsisteigęs trečiojoje valstybėje ir Sąjungoje filialų neturi – to siūlytojo ar asmens, prašančio įtraukti tokį kriptoturtą į prekybą, pasirinkimu: arba valstybė narė, kurioje ketinama pirmą kartą viešai siūlyti kriptoturtą, arba valstybė narė, kurioje pateikiamas pirmas prašymas įtrauktikriptoturtą į prekybą;

d)

su turtu susietų žetonų emitento atveju – valstybė narė, kurioje yra su turtu susietų žetonų emitento registruota buveinė;

e)

pinigų žetonų emitento atveju – valstybė narė, kurioje e. pinigų žetonų emitentui suteiktas kredito įstaigos veiklos leidimas pagal Direktyvą 2013/36/ES arba elektroninių pinigų įstaigos veiklos leidimas pagal Direktyvą 2009/110/EB;

f)

kriptoturto paslaugų teikėjo atveju – valstybė narė, kurioje yra kriptoturto paslaugų teikėjo registruota buveinė;

34)

priimančioji valstybė narėvalstybė narė, kurioje siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybą, viešai pasiūlo kriptoturtą arba paprašo įtraukti jį į prekybą, arba valstybė narė, kurioje kriptoturto paslaugų teikėjas teikia kriptoturto paslaugas, jeigu ji skiriasi nuo buveinės valstybės narės;

35)

kompetentinga institucija – viena ar daugiau institucijų:

a)

kiekvienos valstybės narės paskirtų pagal 93 straipsnį, skirtų kriptoturto, kuris nėra su turtu susieti žetonai ir e. pinigų žetonai, siūlytojams, asmenims, prašantiems įtraukti tokį kriptoturtą į prekybą, su turtu susietų žetonų emitentams ar kriptoturto paslaugų teikėjams;

b)

kiekvienos valstybės narės paskirtų Direktyvos 2009/110/EB taikymui e. pinigų žetonų emitentams;

36)

kvalifikuotasis akcijų paketas – tiesiogiai ar netiesiogiai valdomas su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo akcijų paketas, sudarantis bent 10 % kapitalo ar balsavimo teisių, kaip atitinkamai nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB (32) 9 ir 10 straipsniuose, atsižvelgiant į tos direktyvos 12 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytas akcijų sujungimo sąlygas, arba leidžiantis daryti reikšmingą įtaką su turtu susietų žetonų emitento arba kriptoturto paslaugų teikėjo, kurio akcijų paketas turimas, valdymui;

37)

neprofesionalusis turėtojas – fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su jo komercine veikla, verslu, amatu ar profesija;

38)

internetinė sąsaja – programinė įranga, įskaitant svetainę, svetainės dalį ar taikomąją programą, kurią valdo siūlytojas arba kriptoturto paslaugų teikėjas arba kuri yra valdoma jų vardu ir kurios paskirtis – kriptoturto turėtojams suteikti prieigą priekriptoturto, o klientams suteikti prieigą prie kriptoturto paslaugų;

39)

klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam kriptoturto paslaugų teikėjas teikia kriptoturto paslaugas;

40)

tarpininko suderintas sandoris – tarpininko suderintas sandoris, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 38 punkte;

41)

mokėjimo paslaugosmokėjimo paslaugos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 3 punkte;

42)

mokėjimo paslaugų teikėjasmokėjimo paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 11 straipsnio 4 punkte;

43)

elektroninių pinigų įstaigaelektroninių pinigų įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 1 punkte;

44)

elektroniniai pinigai – elektroniniai pinigai, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/110/EB 2 straipsnio 2 punkte;

45)

asmens duomenys – asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 punkte;

46)

mokėjimo įstaigamokėjimo įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 4 punkte;

47)

KIPVPS valdymo įmonėvaldymo įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB (33) 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

48)

alternatyvaus investavimo fondų valdytojas – AIFV, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES (34) 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

49)

finansinė priemonė – finansinė priemonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

50)

indėlis – indėlis, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/49/ES 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

51)

struktūrizuotas indėlis – struktūrizuotas indėlis, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 43 punkte.

2.   Komisija pagal 139 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išsamiau nurodant šio straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų apibrėžčių techninius elementus ir tos apibrėžtys pritaikomos prie rinkos ir technologijų raidos.

II ANTRAŠTINĖ

DALIS KRIPTOTURTAS, KURIS NĖRA SU TURTU SUSIETI ŽETONAI ARBA E. PINIGŲ ŽETONAI


whereas
Uno dei temi trattati:
"La blockchain è lo strumento per gestire transazioni sicure tra sconosciuti"