search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 LV

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 LV Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 540

 

3. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija” jeb “SVT” ir tehnoloģija, kas ļauj darboties sadalītajām virsgrāmatām un izmantot tās;

2)

“sadalītā virsgrāmata” ir informācijas repozitorijs, kurā glabā darījumu uzskaites datus un kuru koplieto SVT tīkla mezglos un sinhronizē starp SVT tīkla mezgliem, izmantojot konsensa mehānismu;

3)

“konsensa mehānisms” ir noteikumi un procedūras, ar ko starp SVT tīkla mezgliem panāk vienošanos par darījuma validēšanu;

4)

“SVT tīkla mezgls” ir ierīce vai process, kurš ir daļa no tīkla un kurā glabājas pilnīga vai daļēja uzskaites datu kopija par visiem darījumiem sadalītajā virsgrāmatā;

5)

“kriptoaktīvs” ir vērtības vai tiesību digitāls atveidojums, ko ir iespējams nodot un uzglabāt elektroniski, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju vai līdzīgu tehnoloģiju;

6)

“aktīviem piesaistīts žetons” ir kriptoaktīvu veids, kurš nav elektroniskās naudas žetons un kura mērķis ir saglabāt stabilu vērtību, ko panāk, to piesaistot citai vērtībai vai tiesībām, vai to kombinācijai, tostarp vienai vai vairākām oficiālām valūtām;

7)

“elektroniskās naudas žetons” jeb “e-naudas žetons” ir kriptoaktīvu veids, kurš tiecas uzturēt stabilu vērtību, ko panāk, to piesaistot vienas oficiālas valūtas vērtībai;

8)

“oficiāla valūta” ir kādas valsts oficiāla valūta, ko emitējusi centrālā banka vai cita monetārā iestāde;

9)

“patēriņa žetons” ir kriptoaktīva veids, kas paredzēts vienīgi tam, lai nodrošinātu piekļuvi minētā žetona emitenta piegādātai precei vai sniegtam pakalpojumam;

10)

“emitents” ir fiziska vai juridiska persona vai cita veida struktūra, kas emitē kriptoaktīvus;

11)

“pieteikuma iesniedzējs emitents” ir aktīviem piesaistītu žetonu vai e-naudas žetonu emitents, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai publiski piedāvāt minētos kriptoaktīvus vai lūgt pielaidi minēto kriptoaktīvu tirdzniecībai;

12)

“publisks piedāvājums” ir jebkurā veidā un ar jebkuriem līdzekļiem sabiedrībai izdarīts paziņojums, ar ko sniedz pietiekamu informāciju par piedāvājuma noteikumiem un piedāvājamajiem kriptoaktīviem, lai ļautu iespējamiem turētājiem lemt par to, vai iegādāties attiecīgos kriptoaktīvus;

13)

“piedāvātājs” ir fiziska vai juridiska persona vai cita veida struktūra, vai emitents, kas publiski piedāvā kriptoaktīvus;

14)

“naudas līdzekļi” ir naudas līdzekļi, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/2366 4. panta 25) punktā;

15)

“kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs” ir juridiska persona vai cita veida struktūra, kuras nodarbošanās vai darījumdarbība ir profesionāla viena vai vairāku kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšana klientiem un kurai ir atļauts sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar 59. pantu;

16)

“kriptoaktīvu pakalpojums” ir jebkurš no šādiem pakalpojumiem un darbībām, kas attiecas uz kriptoaktīviem:

a)

kriptoaktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas nodrošināšana klientu vārdā;

b)

kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana;

c)

kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem;

d)

kriptoaktīvu apmaiņa pret citiem kriptoaktīviem;

e)

ar kriptoaktīviem saistītu rīkojumu izpilde klientu vārdā;

f)

kriptoaktīvu izvietošana;

g)

kriptoaktīvu rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana klientu vārdā;

h)

konsultāciju sniegšana par kriptoaktīviem;

i)

kriptoaktīvu portfeļa pārvaldības nodrošināšana;

j)

kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumu sniegšana klientu vārdā;

17)

“kriptoaktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas nodrošināšana klientu vārdā” ir kriptoaktīvu vai piekļuves līdzekļu šādiem kriptoaktīviem droša glabāšana vai kontrole klientu vārdā attiecīgā gadījumā privātu kriptogrāfijas atslēgu veidā;

18)

“kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana” ir vienas vai vairāku daudzpusēju sistēmu pārvaldība, kas apvieno vairāku trešo personu kriptoaktīvu pirkšanas un pārdošanas intereses vai atvieglo šādu apvienošanu sistēmā un saskaņā ar tās noteikumiem tā, ka rezultātā tiek noslēgts līgums, vai nu apmainot kriptoaktīvus pret naudas līdzekļiem vai apmainot kriptoaktīvus pret citiem kriptoaktīviem;

19)

“kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem” ir pirkšanas vai pārdošanas līgumu slēgšana ar klientiem par kriptoaktīvu apmaiņu pret naudas līdzekļiem, izmantojot pašu kapitālu;

20)

“kriptoaktīvu apmaiņa pret citiem kriptoaktīviem” ir pirkšanas vai pārdošanas līgumu slēgšana ar klientiem par kriptoaktīvu apmaiņu pret citiem kriptoaktīviem, izmantojot pašu kapitālu;

21)

“kriptoaktīvu rīkojumu izpilde klientu vārdā” ir vienošanos slēgšana par viena vai vairāku kriptoaktīvu pirkšanu vai pārdošanu vai parakstīšanās uz vienu vai vairākiem kriptoaktīviem klientu vārdā, un tā ietver līgumu slēgšanu par kriptoaktīvu pārdošanu kriptoaktīvu publiskas piedāvāšanas vai pielaides tirdzniecībai brīdī;

22)

“kriptoaktīvu izvietošana” ir kriptoaktīvu tirgvedība pircējiem vai nu piedāvātāja vai ar piedāvātāju saistītas personas vārdā vai uz viņa rēķina;

23)

“kriptoaktīvu rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana klientu vārdā” ir rīkojuma pieņemšana no personas par viena vai vairāku kriptoaktīvu pirkšanu vai pārdošanu vai parakstīšanos uz vienu vai vairākiem kriptoaktīviem un minētā rīkojuma nosūtīšana trešai personai izpildei;

24)

“konsultāciju sniegšana par kriptoaktīviem” ir individualizētu ieteikumu piedāvāšana, sniegšana vai piekrišana sniegt klientam vai nu pēc klienta pieprasījuma, vai pēc konsultācijas sniedzošā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja iniciatīvas saistībā ar vienu vai vairākiem darījumiem, kas attiecas uz kriptoaktīviem, vai kriptoaktīvu pakalpojumu izmantošanu;

25)

“kriptoaktīvu portfeļa pārvaldības nodrošināšana” ir portfeļu pārvaldība atbilstoši diskrecionārām katra klienta piešķirtām pilnvarām, ja šādos portfeļos ietverti viens vai vairāki kriptoaktīvi;

26)

“kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumu sniegšana klientu vārdā” ir kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumu sniegšana fiziskas vai juridiskas personas vārdā no vienas sadalītās virsgrāmatas adreses vai konta uz citu;

27)

“vadības struktūra” ir emitenta, piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja struktūra vai struktūras, kuras veido personas, kas ir izraudzītas saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kuras ir tiesīgas noteikt attiecīgās vienības stratēģiju, mērķus un vispārējo virzību un pārzina un uzrauga lēmumu pieņemšanu vadības līmenī, un ietver personas, kuras faktiski vada vienības darījumdarbību;

28)

“kredītiestāde” ir kredītiestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā un kas saņēmusi atļauju saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES;

29)

“ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 2) apakšpunktā un kas saņēmusi atļauju saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES;

30)

“kvalificēti ieguldītāji” ir personas vai vienības, kas uzskaitītas Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas 1) līdz 4) punktā;

31)

“ciešas attiecības” ir ciešas attiecības, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 35) apakšpunktā;

32)

“aktīvu rezerve” ir rezerves aktīvu grozs, kas kalpo par nodrošinājumu prasījumam pret emitentu;

33)

“piederības dalībvalsts” ir:

a)

ja kriptoaktīvu, kas nav aktīviem piesaistīti žetoni vai e-naudas žetoni, piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, juridiskā adrese ir Savienībā – dalībvalsts, kurā kriptoaktīvu piedāvātājam vai personai ir juridiskā adrese;

b)

ja kriptoaktīvu, kas nav aktīviem piesaistīti žetoni vai e-naudas žetoni, piedāvātājam vai personai, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, juridiskās adreses Savienībā nav, bet ir viena vai vairākas filiāles – piedāvātāja vai personas izvēlētā dalībvalsts no tām dalībvalstīm, kurās kriptoaktīvu piedāvātājam vai personai ir filiāles;

c)

ja tādu kriptoaktīvu piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, kuri nav aktīvam piesaistīti žetoni vai e-naudas žetoni, ir iedibināts trešā valstī un tam nav filiāles Savienībā, pēc piedāvātāja vai personas, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, izvēles – vai nu dalībvalsts, kurā kriptoaktīvus ir paredzēts publiski piedāvāt pirmo reizi, vai dalībvalsts, kurā ir iesniegts pirmais pieteikums par pielaidi tirdzniecībai ar kriptoaktīviem;

d)

aktīviem piesaistītu žetonu emitentu gadījumā – dalībvalsts, kurā ir aktīviem piesaistītu žetonu emitenta juridiskā adrese;

e)

e-naudas žetonu emitentu gadījumā – dalībvalsts, kurā e-naudas žetonu emitents ir saņēmis atļauju kā kredītiestāde saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā elektroniskās naudas iestāde saskaņā ar Direktīvu 2009/110/EK;

f)

kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju gadījumā – dalībvalsts, kurā ir kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja juridiskā adrese;

34)

“uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā kriptoaktīvu piedāvātājs vai persona, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai, ir publiski piedāvājis kriptoaktīvus vai lūdz pielaidi tirdzniecībai, vai kurā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus, ja tā nav piederības dalībvalsts;

35)

“kompetentā iestāde” ir viena vai vairākas iestādes:

a)

ko katra dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar 93. pantu, attiecībā uz piedāvātājiem, personām, kas lūdz pielaidi tādu kriptoaktīvu tirdzniecībai, kuri nav aktīviem piesaistīti žetoni un e-naudas žetoni, aktīviem piesaistītu žetonu emitentiem vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem;

b)

ko izraudzījusies katra dalībvalsts Direktīvas 2009/110/EK piemērošanai attiecībā uz e-naudas žetonu emitentiem;

36)

“būtiska līdzdalība” ir tieša vai netieša līdzdalība aktīviem piesaistītu žetonu emitentā vai kriptoaktīvu pakalpojuma sniedzējā, kas sasniedz vismaz 10 % no kapitāla vai balsstiesībām, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK (32) 9. un 10. pantā, proti, ņemot vērā minētās direktīvas 12. panta 4. un 5. punktā paredzētos nosacījumus balsstiesību summēšanai, vai kas ļauj ievērojami ietekmēt tāda aktīviem piesaistītu žetonu emitenta pārvaldību vai kriptoaktīvu pakalpojuma sniedzēja pārvaldību, kurā ir minētā līdzdalība;

37)

“privātais turētājs” ir jebkura fiziska persona, kas rīkojas nolūkos, kuri nav saistīti ar minētās personas komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

38)

“tiešsaistes saskarne” ir jebkura programmatūra, tostarp tīmekļa vietne, daļa no tīmekļa vietnes vai lietotnes, ko uztur piedāvātājs vai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs vai kas tiek uzturēta to vārdā, un kas kalpo tam, lai kriptoaktīvu turētāji varētu piekļūt saviem kriptoaktīviem un lai klientiem būtu pieejami kriptovalūtu pakalpojumi;

39)

“klients” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus;

40)

“sapārota tirdzniecība savā vārdā” ir sapārota tirdzniecība savā vārdā, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 38) apakšpunktā;

41)

“maksājumu pakalpojums” ir maksājumu pakalpojums, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/2366 4. panta 3) punktā;

42)

“maksājumu pakalpojumu sniedzējs” ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/2366 4. panta 11) punktā;

43)

“elektroniskās naudas iestāde” ir elektroniskās naudas iestāde, kā definēts Direktīvas 2009/110/EK 2. panta 1) punktā;

44)

“elektroniskā nauda” ir elektroniskā nauda, kā definēts Direktīvas 2009/110/EK 2. panta 2) punktā;

45)

“persondati” ir personas dati, kā definēts Regulas (ES) 2016/679 4. panta 1) punktā;

46)

“maksājumu iestāde” ir maksājumu iestāde, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/2366 4. panta 4) punktā;

47)

“PVKIU pārvaldības sabiedrība” ir pārvaldības sabiedrība, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (33) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

48)

“alternatīva ieguldījumu fonda pārvaldnieks” ir AIFP, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES (34) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

49)

“finanšu instrumenti” ir finanšu instrumenti, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktā;

50)

“noguldījumi” ir noguldījumi, kā definēts Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā;

51)

“strukturēts noguldījums” ir strukturēts noguldījums, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 43) apakšpunktā.

2.   Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 139. pantu, lai papildinātu šo regulu, sīkāk precizējot šā 1. punktā iekļauto definīciju tehniskos elementus un lai pielāgotu minētās definīcijas tirgus norisēm un tehnoloģiju attīstībai.

II SADAĻA

KRIPTOAKTĪVI, KAS NAV AKTĪVIEM PIESAISTĪTI ŽETONI VAI E-NAUDAS ŽETONI


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: quando comprarli e venderliLa blockchain è il partner tecnologico nell'informatica, la legge il partner tecnologico nella realtà "