search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 MT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 MT Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 521

 

Artikolu 3

Definizzjonijiet

1.   Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“teknoloġija ta’ reġistru distribwit” jew “DLT” tfisser teknoloġija li tippermetti l-operat u l-użu ta’ reġistri distribwiti;

(2)

“reġistru distribwit” tfisser repożitorju ta’ informazzjoni li jżomm rekords tat-tranżazzjonijiet u li jkun kondiviż ma’ sett sħiħ ta’ nodi ta’ network ta’ DLT, u sinkronizzat bejniethom, bl-użu ta’ mekkaniżmu ta’ kunsens;

(3)

“mekkaniżmu ta’ kunsens” tfisser ir-regoli u l-proċeduri li permezz tagħhom jintlaħaq ftehim, bejn in-nodi ta’ network ta’ DLT, li tranżazzjoni tkun ġiet ivvalidata;

(4)

“nodu ta’ network ta’ DLT” tfisser apparat jew proċess li jkun parti minn network u li jżomm replika sħiħa jew parzjali tar-rekords tat-tranżazzjonijiet kollha fuq reġistru distribwit;

(5)

“kriptoassi” tfisser rappreżentazzjoni diġitali ta’ valur jew ta’ dritt li jistgħu jiġu ttrasferiti u maħżuna elettronikament bl-użu ta’ teknoloġija ta’ reġistru distribwit jew teknoloġija simili;

(6)

“token irreferenzjat ma’ assitfisser tip ta’ kriptoassi li ma jkunx token tal-flus elettroniċi u li jkollu l-għan li jżomm valur stabbli billi jagħmel referenza għal valur jew dritt ieħor jew kombinazzjoni tagħhom, inklużi munita uffiċjali waħda jew aktar;

(7)

“token tal-flus elettroniċitfisser tip ta’ kriptoassi li jkollu l-għan li jżomm valur stabbli billi jagħmel referenza għall-valur ta’ munita uffiċjali waħda;

(8)

“munita uffiċjali” tfisser munita uffiċjali ta’ pajjiż li tkun maħruġa minn bank ċentrali jew awtorità monetarja oħra;

(9)

“token ta’ utilità” tfisser tip ta’ kriptoassi li huwa maħsub biss biex jipprovdi aċċess għal prodott jew għal servizz fornit mill-emittent tiegħu;

(10)

“emittent” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, jew impriża oħra, li toħroġ kriptoassi;

(11)

“emittent li japplika” tfisser emittent ta’ tokens irreferenzjati ma’ assi jew tokens tal-flus elettroniċi li japplika għal awtorizzazzjoni biex joffri lill-pubbliku jew ifittex l-ammissjoni għan-negozjar ta’ dawk il-kriptoassi;

(12)

“offerta lill-pubbliku” tfisser komunikazzjoni lil persuni fi kwalunkwe forma, u bi kwalunkwe mezz, li tippreżenta biżżejjed informazzjoni dwar it-termini tal-offerta u l-kriptoassi li jkunu se jiġu offruti sabiex id-detenturi prospettivi jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk jixtrux dawk il-kriptoassi;

(13)

“offerent” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, jew impriża oħra, jew l-emittent, li joffri kriptoassi lill-pubbliku;

(14)

“fondi” tfisser fondi kif definit fl-Artikolu 4, il-punt (25), tad-Direttiva (UE) 2015/2366;

(15)

“fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassitfisser persuna ġuridika jew impriża oħra li l-okkupazzjoni jew in-negozju tagħha jkunu l-forniment ta’ servizz wieħed jew aktar tal-kriptoassi lill-klijenti fuq bażi professjonali, u li jkollha l-permess tipprovdi servizzi tal-kriptoassi f’konformità mal-Artikolu 59;

(16)

“servizz tal-kriptoassitfisser kwalunkwe servizz u attività minn dawn li ġejjin relatati ma’ kwalunkwe kriptoassi:

(a)

il-forniment tal-kustodja u l-amministrazzjoni ta’ kriptoassi f’isem il-klijenti;

(b)

l-operat ta’ pjattaforma ta’ negozjar għall-kriptoassi;

(c)

l-iskambju ta’ kriptoassi ma’ fondi;

(d)

l-iskambju ta’ kriptoassi ma’ kriptoassi oħrajn;

(e)

l-eżekuzzjoni ta’ ordnijiet għal kriptoassi f’isem il-klijenti;

(f)

it-tqegħid tal-kriptoassi;

(g)

ir-riċeviment u t-trażmissjoni ta’ ordnijiet għal kriptoassi f’isem il-klijenti;

(h)

il-forniment ta’ pariri dwar il-kriptoassi;

(i)

il-forniment ta’ mmaniġġjar ta’ portafolli tal-kriptoassi;

(j)

il-forniment ta’ servizzi ta’ trasferiment għal kriptoassi f’isem il-klijenti;

(17)

“il-forniment tal-kustodja u l-amministrazzjoni ta’ kriptoassi f’isem il-klijentitfisser is-salvagwardja jew il-kontroll, f’isem il-klijenti, ta’ kriptoassi jew tal-mezzi ta’ aċċess għal tali kriptoassi, meta applikabbli fil-forma ta’ kjavijiet kriptografiċi privati;

(18)

“l-operat ta’ pjattaforma ta’ negozjar għall-kriptoassi” tfisser l-immaniġġjar ta’ sistema multilaterali waħda jew aktar, li jlaqqgħu jew jiffaċilitaw it-tlaqqigħ ta’ interessi multipli ta’ xiri u ta’ bejgħ minn partijiet terzi fil-kriptoassi, fis-sistema u f’konformità mar-regoli tagħha, b’mod li jirriżulta f’kuntratt, jew billi jsir skambju ta’ kriptoassi ma’ fondi, inkella billi jsir skambju ta’ kriptoassi ma’ kriptoassi oħrajn;

(19)

“l-iskambju ta’ kriptoassi ma’ fondi” tfisser il-konklużjoni ta’ kuntratti ta’ xiri jew ta’ bejgħ li jikkonċernaw il-kriptoassi mal-klijenti għal fondi bl-użu ta’ kapital proprjetarju;

(20)

“l-iskambju ta’ kriptoassi ma’ kriptoassi oħrajn” tfisser il-konklużjoni ta’ kuntratti ta’ xiri jew ta’ bejgħ li jikkonċernaw il-kriptoassi mal-klijenti għal kriptoassi oħrajn bl-użu ta’ kapital proprjetarju;

(21)

“l-eżekuzzjoni ta’ ordnijiet għal kriptoassi f’isem il-klijentitfisser il-konklużjoni ta’ ftehimiet, f’isem il-klijenti, għax-xiri jew għall-bejgħ ta’ kriptoassi wieħed jew aktar jew l-abbonament f’isem il-klijenti għal kriptoassi wieħed jew aktar, u tinkludi l-konklużjoni ta’ kuntratti għall-bejgħ ta’ kriptoassi fil-mument li fih jiġu offruti lill-pubbliku jew ammessi għan-negozjar;

(22)

“it-tqegħid tal-kriptoassitfisser il-kummerċjalizzazzjoni, f’isem l-offerent jew parti relatata mal-offerent jew akkont tagħhom, ta’ kriptoassi lix-xerrejja;

(23)

“ir-riċeviment u t-trażmissjoni ta’ ordnijiet għal kriptoassi f’isem il-klijentitfisser ir-riċeviment minn persuna ta’ ordni għax-xiri jew għall-bejgħ ta’ kriptoassi wieħed jew aktar jew biex tabbona għal kriptoassi wieħed jew aktar u t-trażmissjoni ta’ dik l-ordni lill-parti terza għall-eżekuzzjoni;

(24)

“il-forniment ta’ pariri dwar il-kriptoassitfisser l-offerta, l-għoti jew il-qbil għall-għoti ta’ rakkomandazzjonijiet personalizzati lil klijent, jew fuq talba tal-klijent inkella fuq l-inizjattiva tal-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi li jipprovdi l-parir, fir-rigward ta’ tranżazzjoni waħda jew aktar relatati mal-kriptoassi, jew l-użu ta’ servizzi tal-kriptoassi;

(25)

“il-forniment ta’ mmaniġġjar ta’ portafolli tal-kriptoassitfisser l-immaniġġjar ta’ portafolli f’konformità mal-mandati mogħtija mill-klijenti fuq bażi diskrezzjonali u ta’ klijent bi klijent meta tali portafolli jinkludu kriptoassi wieħed jew iktar;

(26)

“il-forniment ta’ servizzi ta’ trasferiment għal kriptoassi f’isem il-klijentitfisser il-forniment ta’ servizzi ta’ trasferiment, f’isem persuna fiżika jew ġuridika, ta’ kriptoassi minn indirizz jew kont ta’ reġistru distribwit għall-ieħor;

(27)

“korp maniġerjali” tfisser il-korp jew il-korpi ta’ emittent, offerent jew persuna li tkun qed tfittex l-ammissjoni għan-negozjar, jew ta’ fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi, li jkunu nħatru f’konformità mal-liġi nazzjonali, li jingħataw is-setgħa jistabbilixxu l-istrateġija, l-objettivi u d-direzzjoni ġenerali tal-entità, u li jissorveljaw u jimmonitorjaw it-teħid ta’ deċiżjonijiet maniġerjali fl-entità u tinkludi l-persuni li jmexxu b’mod effettiv in-negozju tal-entità;

(28)

“istituzzjoni ta’ kreditu” tfisser istituzzjoni ta’ kreditu kif definita fl-Artikolu 4(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u awtorizzata skont id-Direttiva 2013/36/UE;

(29)

“ditta ta’ investiment” tfisser ditta ta’ investiment kif definita fl-Artikolu 4(1), il-punt 2, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u awtorizzata skont id-Direttiva 2014/65/UE;

(30)

“investituri kwalifikati” tfisser persuni jew entitajiet li huma elenkati fit-Taqsima I, il-punti (1) sa (4), tal-Anness II tad-Direttiva 2014/65/UE;

(31)

“rabtiet mill-qrib” tfisser rabtiet mill-qrib kif definiti fl-Artikolu 4(1), il-punt (35), tad-Direttiva 2014/65/UE;

(32)

“riżerva ta’ assitfisser il-basket ta’ assi ta’ riżerva li jiggarantixxu l-pretensjoni kontra l-emittent;

(33)

“Stat Membru domiċiljari” tfisser:

(a)

meta l-offerent jew il-persuna li tkun qed tfittex l-ammissjoni għan-negozjar tal-kriptoassi għajr it-tokens irreferenzjati ma’ assi jew it-tokens tal-flus elettroniċi, ikollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fl-Unjoni, l-Istat Membru fejn l-offerent jew il-persuna jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom;

(b)

meta l-offerent jew il-persuna li tkun qed tfittex l-ammissjoni għan-negozjar tal-kriptoassi għajr it-tokens irreferenzjati ma’ assi jew it-tokens tal-flus elettroniċi ma jkollhomx uffiċċju reġistrat fl-Unjoni iżda jkollhom fergħa waħda jew aktar fl-Unjoni, l-Istat Membru magħżul minn dak l-offerent jew minn dik il-persuna minn fost dawk l-Istati Membri fejn ikollhom il-fergħat tagħhom;

(c)

meta l-offerent jew il-persuna li tkun qed tfittex l-ammissjoni għan-negozjar tal-kriptoassi għajr it-tokens irreferenzjati ma’ assi jew it-tokens tal-flus elettroniċi ikunu stabbiliti f’pajjiż terz u ma jkollhomx fergħa fl-Unjoni, jew l-Istat Membru fejn ikun maħsub li l-kriptoassi ser jiġu offruti lill-pubbliku għall-ewwel darba inkella, skont l-għażla tal-offerent jew tal-persuna li tkun qed tfittex l-ammissjoni għan-negozjar, l-Istat Membru fejn issir l-ewwel applikazzjoni għall-ammissjoni għan-negozjar ta’ dawk il-kriptoassi;

(d)

fil-każ ta’ emittent ta’ tokens irreferenzjati ma’ assi, l-Istat Membru fejn l-emittent ta’ tokens irreferenzjati ma’ assi jkollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu;

(e)

fil-każ ta’ emittent ta’ tokens tal-flus elettroniċi, l-Istat Membru fejn l-emittent ta’ tokens tal-flus elettroniċi jkun awtorizzat bħala istituzzjoni ta’ kreditu skont id-Direttiva 2013/36/UE jew bħala istituzzjoni tal-flus elettroniċi skont id-Direttiva 2009/110/KE;

(f)

fil-każ ta’ fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi, l-Istat Membru fejn il-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi jkollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu;

(34)

“Stat Membru ospitanti” tfisser l-Istat Membru fejn offerent jew persuna li tkun qed tfittex l-ammissjoni għan-negozjar ikunu għamlu offerta lill-pubbliku ta’ kriptoassi jew ikunu qed ifittxu l-ammissjoni għan-negozjar, jew fejn fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi jipprovdi servizzi tal-kriptoassi, meta jkun differenti mill-Istat Membru domiċiljari;

(35)

“awtorità kompetenti” tfisser awtorità waħda jew aktar:

(a)

iddeżinjata minn kull Stat Membru f’konformità mal-Artikolu 93 dwar offerenti, persuni li jkunu qed ifittxu l-ammissjoni għan-negozjar ta’ kriptoassi għajr it-tokens irreferenzjati ma’ assi jew it-tokens tal-flus elettroniċi, emittenti ta’ tokens irreferenzjati ma’ assi, jew fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi;

(b)

iddeżinjata minn kull Stat Membru għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2009/110/KE dwar emittenti ta’ tokens tal-flus elettroniċi;

(36)

“parteċipazzjoni kwalifikanti” tfisser kwalunkwe parteċipazzjoni diretta jew indiretta f’emittent ta’ tokens irreferenzjati ma’ assi jew f’fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi li tkun tirrappreżenta tal-anqas 10 % tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot, kif stabbilit fl-Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (32), rispettivament, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet għall-aggregazzjoni tagħhom stabbiliti fl-Artikolu 12(4) u (5) ta’ dik id-Direttiva, jew li tippermetti li tiġi eżerċitata influwenza sinifikanti fuq l-immaniġġjar tal-emittent ta’ tokens irreferenzjati ma’ assi jew l-immaniġġjar tal-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi li fihom teżisti dik il-parteċipazzjoni;

(37)

“detentur fil-livell tal-konsumatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika li tkun qed taġixxi għal finijiet li jkunu esterni għall-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni ta’ dik il-persuna;

(38)

“interfaċċa online” tfisser kwalunkwe software, inkluż sit web, parti minn sit web jew applikazzjoni, li jkun operat minn jew f’isem offerent jew fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi, u li jservi biex jagħti lid-detenturi tal-kriptoassi aċċess għall-kriptoassi tagħhom u li jagħti lill-klijenti aċċess lis-servizzi tal-kriptoassi;

(39)

“klijent” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi jipprovdilha servizzi tal-kriptoassi;

(40)

“negozjar matched principal” tfisser negozjar matched principal kif definit fl-Artikolu 4(1), il-punt (38), tad-Direttiva 2014/65/UE;

(41)

“servizzi ta’ pagament” tfisser servizzi ta’ pagament kif definiti fl-Artikolu 4, il-punt (3), tad-Direttiva (UE) 2015/2366;

(42)

“fornitur ta’ servizzi ta’ pagament” tfisser fornitur ta’ servizzi ta’ pagament kif definit fl-Artikolu 4, il-punt (11), tad-Direttiva (UE) 2015/2366;

(43)

“istituzzjoni tal-flus elettroniċitfisser istituzzjoni tal-flus elettroniċi kif definita fl-Artikolu 2, il-punt (1), tad-Direttiva 2009/110/KE;

(44)

“flus elettroniċitfisser flus elettroniċi kif definiti fl-Artikolu 2, il-punt (2), tad-Direttiva 2009/110/KE;

(45)

“data personali” tfisser data personali kif definita fl-Artikolu 4, il-punt (1), tar-Regolament (UE) 2016/679;

(46)

“istituzzjoni ta’ pagament” tfisser istituzzjoni ta’ pagament kif definita fl-Artikolu 4, il-punt (4), tad-Direttiva (UE) 2015/2366;

(47)

“kumpanija tal-maniġment ta’ UCITS” tfisser kumpanija tal-maniġment kif definita fl-Artikolu 2(1), il-punt (b), tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (33);

(48)

“maniġer ta’ fondi ta’ investiment alternattivi” tfisser AIFM kif definit fl-Artikolu 4(1), il-punt (b), tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (34);

(49)

“strument finanzjarju” tfisser strumenti finanzjarji kif definiti fl-Artikolu 4(1), il-punt (15), tad-Direttiva 2014/65/UE;

(50)

“depożitu” tfisser depożitu kif definit fl-Artikolu 2(1), il-punt (3), tad-Direttiva 2014/49/UE;

(51)

“depożitu strutturat” tfisser depożitu strutturat kif definit fl-Artikolu 4(1), il-punt (43), tad-Direttiva 2014/65/UE.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 139 biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika aktar l-elementi tekniċi tad-definizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, u biex taġġusta dawk id-definizzjonijiet skont l-iżviluppi tas-suq u l-iżviluppi teknoloġiċi.

TITOLU II

KRIPTOASSI GĦAJR TOKENS IRREFERENZJATI MA’ ASSI JEW TOKENS TAL-FLUS ELETTRONIĊI


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: cosa sono gli NFT"