search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 PL

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 PL Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 527

 

Artykuł 3

Definicje

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

technologia_rozproszonego_rejestru” lub „DLT” oznacza technologię umożliwiającą funkcjonowanie i korzystanie z rozproszonych rejestrów;

2)

rozproszony_rejestroznacza repozytorium informacji, w ramach którego prowadzony jest rejestr transakcji i który jest udostępniany w obrębie zbioru węzłów sieci DLT i synchronizowany między węzłami sieci DLT z zastosowaniem mechanizmu konsensusu;

3)

mechanizm_konsensusuoznacza zasady i procedury, na podstawie których między węzłami sieci DLT zostaje uzgodnione zatwierdzenie transakcji;

4)

węzeł_sieci_DLToznacza urządzenie lub proces, które są częścią sieci i które dysponują kompletną lub częściową repliką zapisów wszystkich transakcji w rozproszonym rejestrze;

5)

kryptoaktywooznacza cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub prawa, które da się przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii;

6)

token_powiązany_z_aktywamioznacza rodzaj kryptoaktywa, który nie jest tokenem będącym pieniądzem elektronicznym i który ma utrzymywać stabilną wartość dzięki temu, że jest powiązany z inną wartością lub prawem bądź ich kombinacją, w tym z co najmniej jedną walutą urzędową;

7)

token_będący_pieniądzem_elektronicznym” lub „token będący e-pieniądzemoznacza rodzaj kryptoaktywa, który ma utrzymywać stabilną wartość dzięki temu, że jest powiązany z jedną walutą urzędową;

8)

waluta_urzędowaoznacza walutę urzędową państwa, która jest wyemitowana przez bank centralny lub inny organ kształtujący politykę pieniężną;

9)

token_użytkowyoznacza rodzaj kryptoaktywa, który ma jedynie zapewnić dostęp do danego towaru lub usługi dostarczanych przez jego emitenta;

10)

emitentoznacza osobę fizyczną lub prawną lub inne przedsiębiorstwo, które emitują kryptoaktywa;

11)

emitent ubiegający się o zezwolenie” oznacza emitenta tokenów powiązanych z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem, który ubiega się o zezwolenie na publiczną ofertę tych kryptoaktywów lub o dopuszczenie ich do obrotu;

12)

oferta_publicznaoznacza komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych kryptoaktywów, by umożliwić potencjalnym posiadaczom podjęcie decyzji, czy nabyć te kryptoaktywa;

13)

oferującyoznacza osobę fizyczną lub prawną, inne przedsiębiorstwo bądź emitenta, którzy dokonują oferty publicznej kryptoaktywów;

14)

środki_pieniężneoznaczaśrodki_pieniężne zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 25 dyrektywy (UE) 2015/2366;

15)

dostawca_usług_w_zakresie_kryptoaktywówoznacza osobę prawną lub inne przedsiębiorstwo, których działalność zawodowa lub działalność gospodarcza polega na profesjonalnym świadczeniu co najmniej jednej usługi w zakresie kryptoaktywów na rzecz klientów i którym zezwolono na świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z art. 59;

16)

usługa_w_zakresie_kryptoaktywówoznacza następujące usługi lub rodzaje działalności związanej z kryptoaktywami:

a)

zapewnianie przechowywania kryptoaktywów i administrowania nimi w imieniu klientów;

b)

prowadzenie_platformy_obrotu_kryptoaktywami;

c)

wymiana kryptoaktywów na środki_pieniężne;

d)

wymiana_kryptoaktywów_na_inne_kryptoaktywa;

e)

wykonywanie_zleceń_związanych_z_kryptoaktywami_w_imieniu_ klientów;

f)

plasowanie_kryptoaktywów;

g)

przyjmowanie_i_przekazywanie_zleceń_związanych_z_kryptoaktywami_w_imieniu_ klientów;

h)

doradztwo_w_zakresie_kryptoaktywów;

i)

zarządzanie_portfelem_kryptoaktywów;

j)

świadczenie_usług_transferu_kryptoaktywów_w_imieniu_ klientów;

17)

zapewnianie_przechowywania_kryptoaktywów_i_administrowanie_nimi_w_imieniu_ klientówoznacza sprawowanie pieczy nad kryptoaktywami lub środkami dostępu do takich kryptoaktywów, w stosownych przypadkach w postaci prywatnych kluczy kryptograficznych, lub sprawowanie nad nimi kontroli w imieniu klientów;

18)

prowadzenie_platformy_obrotu_kryptoaktywamioznacza zarządzanie co najmniej jednym systemem wielostronnym, który skupia interesy wielu stron trzecich związane z nabywaniem i sprzedażą kryptoaktywów lub który ułatwia skupianie takich interesów – w ramach tego systemu i zgodnie z jego zasadami – w sposób skutkujący zawarciem umowy, albo w drodze wymiany kryptoaktywów na środki_pieniężne albo w drodze wymiany kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;

19)

„wymiana kryptoaktywów na środki_pieniężneoznacza zawieranie z klientami umów nabycia lub sprzedaży kryptoaktywów w zamian za środki_pieniężne, z użyciem własnego kapitału;

20)

wymiana_kryptoaktywów_na_inne_kryptoaktywaoznacza zawieranie z klientami umów nabycia lub sprzedaży kryptoaktywów w zamian za inne kryptoaktywa, z użyciem własnego kapitału;

21)

wykonywanie_zleceń_związanych_z_kryptoaktywami_w_imieniu_ klientówoznacza zawieranie w imieniu klientów umów nabycia lub sprzedaży co najmniej jednego kryptoaktywa lub umów subskrypcji w imieniu klientów co najmniej jednego kryptoaktywa i obejmuje zawieranie umów sprzedaży kryptoaktywów w momencie ich oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu;

22)

plasowanie_kryptoaktywówoznacza oferowanie kryptoaktywów nabywcom w imieniu lub na rachunek oferującego bądź osoby powiązanej z oferującym;

23)

przyjmowanie_i_przekazywanie_zleceń_związanych_z_kryptoaktywami_w_imieniu_ klientówoznacza przyjmowanie od danej osoby zleceń kupna lub sprzedaży co najmniej jednego kryptoaktywa bądź subskrypcji co najmniej jednego kryptoaktywa oraz przekazywanie takiego zlecenia do wykonania osobie trzeciej;

24)

doradztwo_w_zakresie_kryptoaktywówoznacza oferowanie, udzielanie lub zgodę na udzielanie klientowi spersonalizowanych zaleceń – na żądanie klienta, albo z własnej inicjatywy dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów świadczącego doradztwo – w odniesieniu do co najmniej jednej transakcji związanej z kryptoaktywami lub korzystania z usług w zakresie kryptoaktywów;

25)

zarządzanie_portfelem_kryptoaktywówoznacza zarządzanie portfelami zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez klientów wedle swobodnego uznania poszczególnych klientów, w przypadku gdy portfele te obejmują co najmniej jedno kryptoaktywo;

26)

świadczenie_usług_transferu_kryptoaktywów_w_imieniu_ klientówoznacza świadczenie, w imieniu osoby fizycznej lub prawnej, usług transferu kryptoaktywów z jednego adresu lub rachunku w rozproszonym rejestrze do innego;

27)

organ_zarządzającyoznacza organ bądź organy emitenta, oferującego lub osoby ubiegającej się o dopuszczenie do obrotu kryptoaktywów lub dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, które są powołane zgodnie z prawem krajowym, uprawnione do formułowania strategii podmiotu, jego celów i ogólnego kierunku jego działalności, nadzorują i monitorują proces podejmowania decyzji w zakresie zarządzania oraz składają się z osób faktycznie kierujących działalnością podmiotu;

28)

instytucja_kredytowaoznacza instytucję kredytową zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 posiadającą zezwolenie na podstawie dyrektywy 2013/36/UE;

29)

firma_inwestycyjnaoznacza firmę inwestycyjną zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 posiadającą zezwolenie na podstawie dyrektywy 2014/65/UE;

30)

inwestorzy_kwalifikowanioznaczaosoby lub podmioty wymienione w sekcji I pkt 1–4 załącznika II do dyrektywy 2014/65/UE;

31)

bliskie_powiązaniaoznaczabliskie_powiązania zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 35 dyrektywy 2014/65/UE;

32)

rezerwa_aktywówoznacza koszyk aktywów rezerwowych zabezpieczających roszczenia wobec emitenta;

33)

macierzyste_państwo_członkowskieoznacza:

a)

w przypadku gdy oferujący kryptoaktywa inne niż tokeny powiązane z aktywami lub tokeny będące e-pieniądzem lub osoba ubiegająca się o dopuszczenie takich kryptoaktywów do obrotu ma swoją siedzibę statutową w Unii – państwo członkowskie, w którym ten oferujący lub ta osoba ubiegająca się o dopuszczenie do obrotu ma siedzibę statutową;

b)

w przypadku gdy oferujący kryptoaktywa inne niż tokeny powiązane z aktywami lub tokeny będące e-pieniądzem lub osoba ubiegająca się o dopuszczenie takich kryptoaktywów do obrotu nie ma siedziby statutowej w Unii, lecz ma co najmniej jeden oddział w Unii – państwo członkowskie wybrane przez tego oferującego lub tę osobę ubiegającą się o dopuszczenie do obrotu spośród państw członkowskich, w których mają oni oddziały;

c)

w przypadku gdy oferujący kryptoaktywa inne niż tokeny powiązane z aktywami lub tokeny będące e-pieniądzem lub osoba ubiegająca się o dopuszczenie takich kryptoaktywów do obrotu ma siedzibę w państwie trzecim i nie ma oddziału w Unii – albo państwo członkowskie, w którym kryptoaktywa mają być po raz pierwszy przedmiotem oferty publicznej, albo państwo członkowskie, w którym został złożony pierwszy wniosek o dopuszczenie do obrotu tych kryptoaktywów, wedle uznania oferującego lub osoby ubiegającej się o dopuszczenie do obrotu;

d)

w przypadku emitentów tokenów powiązanych z aktywamipaństwo członkowskie, w którym emitent tokenów powiązanych z aktywami ma siedzibę statutową;

e)

w przypadku emitentów tokenów będących e-pieniądzempaństwo członkowskie, w którym emitent tokenów będących e-pieniądzem uzyskał zezwolenie jako instytucja_kredytowa na podstawie dyrektywy 2013/36/UE lub jako instytucja_pieniądza_elektronicznego na podstawie dyrektywy 2009/110/WE;

f)

w przypadku dostawców usług w zakresie kryptoaktywówpaństwo członkowskie, w którym dostawca_usług_w_zakresie_kryptoaktywów ma siedzibę statutową;

34)

przyjmujące_państwo_członkowskieoznacza państwo członkowskie, w którym oferujący lub osoba ubiegająca się o dopuszczenie do obrotu dokonali oferty publicznej kryptoaktywów lub ubiegają się o dopuszczenie kryptoaktywów do obrotu bądź w którym dostawca_usług_w_zakresie_kryptoaktywów świadczy usługi w zakresie kryptoaktywów, jeżeli nie jest to macierzyste_państwo_członkowskie;

35)

właściwy_organoznacza organ lub organy:

a)

wyznaczone przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 93 w odniesieniu do oferujących, osób ubiegających się o dopuszczenie do obrotu kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem, emitentów tokenów powiązanych z aktywami lub dostawców usług w zakresie kryptoaktywów;

b)

wyznaczone przez każde państwo członkowskie w celu stosowania dyrektywy 2009/110/WE w odniesieniu do emitentów tokenów będących e-pieniądzem;

36)

znaczny_pakiet_akcji_lub_znaczne_udziałyoznaczają posiadane bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w emitencie tokenów powiązanych z aktywami lub w dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, stanowiące co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu, jak określono odpowiednio w art. 9 i 10 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (32), z uwzględnieniem warunków dotyczących ich agregacji określonych w art. 12 ust. 4 i 5 tej dyrektywy, bądź umożliwiające wywieranie znaczącego wpływu na zarządzanie danym emitentem tokenów powiązanych z aktywami lub danym dostawcą usług w zakresie kryptoaktywów;

37)

posiadacz_detalicznyoznacza osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach jej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej;

38)

interfejs_internetowyoznacza oprogramowanie, w tym stronę internetową bądź jej część lub aplikację, które jest obsługiwane przez oferującego lub dostawcę usług w zakresie kryptoaktywów bądź w ich imieniu i które służy do zapewnienia posiadaczom kryptoaktywów dostępu do ich kryptoaktywów oraz zapewnienia klientom dostępu do usług w zakresie kryptoaktywów;

39)

klientoznacza osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której dostawca_usług_w_zakresie_kryptoaktywów świadczy usługi w zakresie kryptoaktywów;

40)

obrót_polegający_na_zestawianiu_zleceńoznacza obrót_polegający_na_zestawianiu_zleceń zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 38 dyrektywy 2014/65/UE;

41)

usługa_płatniczaoznaczausługę płatniczą zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 3 dyrektywy (UE) 2015/2366;

42)

dostawca_usług_płatniczychoznacza dostawcę usług płatniczych zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 11 dyrektywy (UE) 2015/2366;

43)

instytucja_pieniądza_elektronicznegooznacza instytucję pieniądza elektronicznego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2009/110/WE;

44)

pieniądz_elektronicznyoznacza pieniądz_elektroniczny zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 dyrektywy 2009/110/WE;

45)

dane_osoboweoznaczadane_osobowe zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 rozporządzenia (UE) 2016/679;

46)

instytucja_płatniczaoznacza instytucję płatniczą zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 4 dyrektywy (UE) 2015/2366;

47)

spółka_zarządzająca_UCITSoznacza spółkę zarządzającą zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (33);

48)

zarządzający_alternatywnym_funduszem_inwestycyjnymoznacza ZAFI zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (34).

49)

instrument_finansowyoznacza instrument_finansowy zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy 2014/65/UE;

50)

depozytoznacza depozyt zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 3 dyrektywy 2014/49/UE;

51)

lokata_strukturyzowanaoznacza lokatę strukturyzowaną zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 43 dyrektywy 2014/65/UE.

2.   Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 139 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w drodze doprecyzowania elementów technicznych definicji zawartych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz w celu dostosowania tych definicji do zmian zachodzących na rynku oraz do postępu technologicznego.

TYTUŁ II

KRYPTOAKTYWA INNE NIŻ TOKENY POWIĄZANE Z AKTYWAMI LUB TOKENY BĘDĄCE E-PIENIĄDZEM


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin è anche facile"