search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 RO

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 RO Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 515

 

Articolul 3

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„tehnologia registrelor distribuite” sau „DLT” înseamnă o tehnologie care permite operarea și utilizarea de registre distribuite;

2.

„registru distribuit” înseamnă un registru de informații care ține evidența tranzacțiilor și care este partajat între un set de noduri ale rețelei DLT și sincronizat între acestea, prin utilizarea unui mecanism de consens;

3.

„mecanism de consens” înseamnă normele și procedurile prin care se ajunge la un acord între nodurile rețelei DLT cu privire la validarea unei tranzacții;

4.

„nod al rețelei DLT” înseamnă un dispozitiv sau un proces care face parte dintr-o rețea și care deține o copie completă sau parțială a evidențelor privind toate tranzacțiile bazate pe un registru distribuit;

5.

„criptoactiv” înseamnă o reprezentare digitală a unei valori sau a unui drept care poate fi transferată și stocată electronic, utilizând tehnologia registrelor distribuite sau o tehnologie similară;

6.

„token raportat la activeînseamnă un tip de criptoactive care nu este un token de monedă electronică și care vizează menținerea unei valori stabile, prin raportare la o altă valoare sau la un alt drept ori la o combinație între acestea, inclusiv la una sau mai multe monede oficiale;

7.

„token de monedă electronicăînseamnă un tip de criptoactive care vizează menținerea unei valori stabile prin raportare la valoarea unei monede oficiale;

8.

„monedă oficială” înseamnă o monedă oficială a unei țări care este emisă de o bancă centrală sau de o altă autoritate monetară;

9.

„token utilitar” înseamnă un tip de criptoactive care este destinat exclusiv să asigure accesul la un bun sau un serviciu furnizat de către emitentul său;

10.

„emitent” înseamnă o persoană fizică sau juridică, sau o altă întreprindere, care emite criptoactive;

11.

„emitent solicitant” înseamnă un emitent de tokenuri raportate la active sau de tokenuri de monedă electronică care solicită autorizarea de a face oferte publice sau admiterea la tranzacționare a criptoactivelor respective;

12.

„ofertă publică” înseamnă o comunicare adresată unor persoane, sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre condițiile ofertei și despre criptoactivele oferite, astfel încât să permită potențialilor deținători să ia o decizie de a achiziționa sau nu criptoactivele respective;

13.

„ofertant” înseamnă o persoană fizică sau juridică, sau o altă întreprindere, sau emitentul, care face o ofertă publică de criptoactive;

14.

„fonduri” înseamnă fonduri în sensul definiției de la articolul 4 punctul 25 din Directiva (UE) 2015/2366;

15.

„furnizor de servicii de criptoactiveînseamnă o persoană juridică sau o altă întreprindere a cărei ocupație sau activitate este furnizarea cu titlu profesional a unuia sau mai multor servicii de criptoactive către clienți și care este autorizată să furnizeze servicii de criptoactive în conformitate cu articolul 59;

16.

„serviciu de criptoactiveînseamnă oricare dintre serviciile și activitățile următoare referitoare la orice criptoactiv:

(a)

asigurarea custodiei și a administrării criptoactivelor în numele clienților;

(b)

operarea unei platforme de tranzacționare pentru criptoactive;

(c)

schimbul de criptoactive contra unor fonduri;

(d)

schimbul de criptoactive contra altor criptoactive;

(e)

executarea ordinelor aferente criptoactivelor în numele clienților;

(f)

plasarea de criptoactive;

(g)

primirea și transmiterea ordinelor aferente criptoactivelor în numele clienților;

(h)

oferirea de consultanță cu privire la criptoactive;

(i)

asigurarea administrării de portofolii de criptoactive;

(j)

furnizarea de servicii de transfer de criptoactive în numele clienților;

17.

„asigurarea custodiei și a administrării criptoactivelor în numele cliențilorînseamnă păstrarea în condiții de siguranță a criptoactivelor sau exercitarea controlului, în numele clienților, asupra criptoactivelor ori a mijloacelor de acces la astfel de criptoactive, dacă este cazul sub formă de chei de criptare private;

18.

„operarea unei platforme de tranzacționare pentru criptoactiveînseamnă gestionarea unuia sau a mai multor sisteme multilaterale, care reunesc sau facilitează reunirea mai multor terți care cumpără și vând participații aferente criptoactivelor, în cadrul sistemului său și în conformitate cu normele sale, într-un mod care conduce la încheierea unui contract, fie prin schimbul criptoactivelor contra unor fonduri, fie prin schimbul criptoactivelor contra unor alte criptoactive;

19.

„schimbul de criptoactive contra unor fonduriînseamnă încheierea cu clienți de contracte de cumpărare sau de vânzare referitoare la criptoactive contra unor fonduri, utilizând capital propriu;

20.

„schimbul de criptoactive contra altor criptoactiveînseamnă încheierea cu clienți de contracte de cumpărare sau de vânzare referitoare la criptoactive contra altor criptoactive, utilizând capital propriu;

21.

„executarea ordinelor aferente criptoactivelor în numele cliențilorînseamnă încheierea, în numele clienților, de acorduri pentru cumpărarea sau vânzarea unuia sau a mai multor criptoactive sau pentru subscrierea în numele clienților a unuia sau a mai multor criptoactive și include încheierea de contracte pentru vânzarea criptoactivelor în momentul ofertei publice sau admiterii lor la tranzacționare;

22.

„plasarea de criptoactiveînseamnă comercializarea de criptoactive către cumpărători, în numele ori în contul ofertantului sau al unei părți legate de ofertant;

23.

„primirea și transmiterea ordinelor aferente criptoactivelor în numele cliențilorînseamnă primirea de la o persoană a unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau a mai multor criptoactive ori de subscriere a unuia sau a mai multor criptoactive și transmiterea ordinului respectiv către un terț în vederea executării;

24.

„oferirea de consultanță cu privire la criptoactiveînseamnă oferirea, formularea sau acceptarea de a formula recomandări personalizate adresate unui client, fie la cererea clientului, fie din inițiativa furnizorului de servicii de criptoactive care oferă consultanța, cu privire la una sau mai multe tranzacții care vizează criptoactive ori cu privire la utilizarea serviciilor de criptoactive;

25.

„asigurarea administrării de portofolii de criptoactiveînseamnă administrarea discreționară și individualizată de portofolii care includ unul sau mai multe criptoactive, în cadrul unui mandat acordat de client;

26.

„furnizarea de servicii de transfer de criptoactive în numele cliențilorînseamnă furnizarea de servicii de transfer de criptoactive, în numele unei persoane fizice sau juridice, de la o adresă de registru distribuit la alta sau de la un cont de registru distribuit la altul;

27.

„organ de conducere” înseamnă organul sau organele unui emitent, ale unui ofertant de criptoactive sau ale unei persoane care solicită admiterea la tranzacționare a criptoactivelor sau ale unui furnizor de servicii de criptoactive, care sunt desemnate în conformitate cu dreptul intern, care sunt abilitate să stabilească strategia, obiectivele și direcția generală a entității, și care supervizează și monitorizează procesul decizional al entității, și din care fac parte persoane care conduc efectiv activitatea entității;

28.

„instituție de credit” înseamnă o instituție de credit în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și autorizată în temeiul Directivei 2013/36/UE;

29.

„firmă de investiții” înseamnă o firmă de investiții în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și autorizată în temeiul Directivei 2014/65/UE;

30.

„investitori calificați” înseamnă persoane sau entități care sunt enumerate la punctele 1-4 din secțiunea I a anexei II la Directiva 2014/65/UE;

31.

„legături strânse” înseamnă legături strânse în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 35 din Directiva 2014/65/UE;

32.

„rezervă de activeînseamnă coșul de active de rezervă care garantează dreptul de creanță împotriva emitentului;

33.

„stat membru de origine” înseamnă:

(a)

în cazul în care ofertantul de criptoactive sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare a criptoactivelor, altele decât tokenurile raportate la active sau tokenurile de monedă electronică, are sediul social în Uniune, statul membru în care ofertantul sau persoana respectivă are sediul social;

(b)

în cazul în care ofertantul de criptoactive sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare a criptoactivelor, altele decât tokenurile raportate la active sau tokenurile de monedă electronică, nu are sediul social în Uniune, dar are una sau mai multe sucursale în Uniune, statul membru ales de către ofertantul sau persoana respectivă din rândul statelor membre în care are sucursale;

(c)

în cazul în care ofertantul de criptoactive sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare a criptoactivelor, altele decât tokenurile raportate la active sau tokenurile de monedă electronică, este stabilit într-o țară terță și nu are nicio sucursală în Uniune, fie statul membru în care se intenționează să fie oferite publicului criptoactivele pentru prima dată, fie, la alegerea ofertantului sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, statul membru în care se depune prima cerere de admitere la tranzacționare pentru criptoactivele respective;

(d)

în cazul unui emitent de tokenuri raportate la active, statul membru în care are sediul social emitentul tokenurilor raportate la active;

(e)

în cazul unui emitent de tokenuri de monedă electronică, statul membru în care emitentul de tokenuri de monedă electronică este autorizat ca instituție de credit în temeiul Directivei 2013/36/UE sau ca instituție emitentă de monedă electronică în temeiul Directivei 2009/110/CE;

(f)

în cazul furnizorilor de servicii de criptoactive, statul membru în care are sediul social furnizorul de servicii de criptoactive;

34.

„stat membru gazdă” înseamnă statul membru în care un ofertant de criptoactive sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare a criptoactivelor a lansat o ofertă publică de criptoactive sau în care solicită admiterea la tranzacționare sau în care un furnizor de servicii de criptoactive furnizează servicii de criptoactive, atunci când acest stat membru diferă de statul membru de origine;

35.

„autoritate competentă” înseamnă una sau mai multe autorități:

(a)

desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 93 în privința ofertanților, a persoanelor care solicită admiterea la tranzacționare a criptoactivelor, altele decât tokenurile raportate la active și tokenurile de monedă electronică, a emitenților de tokenuri raportate la active sau a furnizorilor de servicii de criptoactive;

(b)

desemnate de fiecare stat membru în vederea aplicării Directivei 2009/110/CE în privința emitenților de tokenuri de monedă electronică;

36.

„participație calificată” înseamnă deținerea, directă sau indirectă, în cadrul unui emitent de tokenuri raportate la active sau al unui furnizor de servicii de criptoactive, a unei participații care reprezintă cel puțin 10 % din capital sau din drepturile de vot, astfel cum se prevede la articolele 9 și, respectiv, 10 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (32), având în vedere condițiile de reunire a participațiilor respective stabilite la articolul 12 alineatele (4) și (5) din directiva menționată, sau care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării emitentului de tokenuri raportate la active sau a administrării furnizorului de servicii de criptoactive în care este deținută participația respectivă;

37.

„deținător de retail” înseamnă orice persoană fizică ce acționează în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau profesională;

38.

„interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un website, o secțiune a unui website sau o aplicație, care este operat de către un ofertant de criptoactive sau un furnizor de servicii de criptoactive sau în numele acestuia și care servește la a oferi deținătorilor de criptoactive acces la criptoactivele lor și la a oferi clienților acces la serviciile de criptoactive;

39.

„client” înseamnă orice persoană fizică sau juridică pentru care un furnizor de servicii de criptoactive furnizează servicii de criptoactive;

40.

„cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu” înseamnă cumpărări și vânzări simultane pe cont propriu în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 38 din Directiva 2014/65/UE;

41.

„servicii de plată” înseamnă servicii de plată în sensul definiției de la articolul 4 punctul 3 din Directiva (UE) 2015/2366;

42.

„prestator de servicii de plată” înseamnă un prestator de servicii de plată în sensul definiției de la articolul 4 punctul 11 din Directiva (UE) 2015/2366;

43.

„instituție emitentă de monedă electronicăînseamnă o instituție emitentă de monedă electronică în sensul definiției de la articolul 2 punctul 1 din Directiva 2009/110/CE;

44.

„monedă electronicăînseamnă monedă electronică în sensul definiției de la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE;

45.

„date cu caracter personal” înseamnă date cu caracter personal în sensul definiției de la articolul 4 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2016/679;

46.

„instituție de plată” înseamnă o instituție de plată în sensul definiției de la articolul 4 punctul 4 din Directiva (UE) 2015/2366;

47.

„societate de administrare a OPCVM” înseamnă o societate de administrare în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (33);

48.

„administrator de fonduri de investiții alternative” înseamnă un AFIA în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (34);

49.

„instrument financiar” înseamnă instrumente financiare în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 15 din Directiva 2014/65/UE;

50.

„depozit” înseamnă un depozit în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din Directiva 2014/49/UE;

51.

„depozit structurat” înseamnă un depozit structurat în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 43 din Directiva 2014/65/UE.

(2)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 139 pentru a completa prezentul regulament prin detalierea elementelor tehnice ale definițiilor prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol și prin adaptarea definițiilor respective în funcție de evoluțiile pieței și de evoluțiile tehnologice.

TITLUL II

CRIPTOACTIVE, ALTELE DECÂT TOKENURILE RAPORTATE LA ACTIVE SAU TOKENURILE DE MONEDĂ ELECTRONICĂ


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: da chi comprare le cripto "