search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 SK

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 SK Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 584

 

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„technológia distribuovanej databázy transakciíalebo „DLT“ je technológia, ktorá umožňuje prevádzku a používanie distribuovaných databáz transakcií;

2.

„distribuovaná databáza transakcií“ je informačný archív, v ktorom sa uchovávajú záznamy o transakciách a ktorý je zdieľaný naprieč a synchronizovaný v rámci súboru sieťových uzlov DLT využívaním mechanizmu konsenzu;

3.

„mechanizmus konsenzu“ sú pravidlá a postupy, na základe ktorých sa dosiahne dohoda medzi sieťovými uzlami DLT o tom, že transakcia je overená;

4.

„sieťový uzol DLT“ je zariadenie alebo proces, ktorý je súčasťou siete a v ktorom je uložená úplná alebo čiastočná kópia záznamov o všetkých transakciách zaznamenaných v distribuovanej databáze transakcií;

5.

„kryptoaktívum“ je digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práva, ktoré možno prevádzať a elektronicky uchovávať použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie;

6.

„token naviazaný na aktíva“ je druh kryptoaktíva, ktorý nie je tokenom elektronických peňazí a ktorý má za cieľ zachovať stabilnú hodnotu tým, že odkazuje na inú hodnotu alebo právo alebo ich kombináciu vrátane jednej alebo viacerých oficiálnych mien;

7.

„token elektronických peňazí“ je druh kryptoaktíva, ktorého účelom je zachovávať stabilnú hodnotu naviazaním na hodnotu jednej oficiálnej meny;

8.

„oficiálnou menou“ sa rozumie oficiálna mena krajiny, ktorá je emitovaná centrálnou bankou alebo iným menovým orgánom;

9.

„úžitkový token“ je druh kryptoaktíva, ktoré je určené len na poskytovanie prístupu k tovaru alebo službe, ktoré poskytuje jeho emitent;

10.

„emitent“ je fyzická alebo právnická osoba alebo iný podnik, ktorý emituje kryptoaktíva;

11.

„žiadajúci emitent“ je emitent tokenov naviazaných na aktíva alebo tokenov elektronických peňazí, ktorý požiadal o povolenie verejne ponúkať tieto kryptoaktíva alebo žiadať o ich prijatie na obchodovanie;

12.

„verejná ponuka“ je oznámenie osobám v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, v ktorom sú uvedené dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkaných kryptoaktívach, aby sa potenciálni držitelia mohli rozhodnúť, či majú kúpiť tieto kryptoaktíva;

13.

„osoba, ktorá ponúka kryptoaktíva“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo iný podnik alebo emitent, ktorý kryptoaktíva verejne ponúka;

14.

„finančné prostriedky“ sú finančné prostriedky v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 25 smernice (EÚ) 2015/2366;

15.

„poskytovateľ služieb kryptoaktív“ je právnická osoba alebo iný podnik, ktorého povolanie alebo podnikateľská činnosť spočíva v poskytovaní jednej alebo viacerých služieb kryptoaktív klientom na profesionálnom základe a ktorý má povolenie poskytovať služby kryptoaktív v súlade s článkom 59;

16.

„služba kryptoaktív“ je ktorákoľvek z týchto služieb a činností súvisiacich s akýmkoľvek kryptoaktívom:

a)

poskytovanie úschovy a správa kryptoaktív v mene klientov;

b)

prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva;

c)

výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;

d)

výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;

e)

vykonávanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov;

f)

umiestňovanie kryptoaktív;

g)

prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov;

h)

poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív;

i)

poskytovanie riadenia portfólia kryptoaktív;

j)

poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov;

17.

„poskytovanie úschovy a správa kryptoaktív v mene klientov“ je úschova alebo kontrola kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu k takýmto kryptoaktívam v mene klientov, v náležitých prípadoch vo forme súkromných kryptografických kľúčov;

18.

„prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva“ je správa jedného alebo viacerých multilaterálnych systémov, ktorým sa spája alebo uľahčuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať kryptoaktíva v systéme a v súlade s jeho pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva, buď výmenou kryptoaktív za finančné prostriedky, alebo výmenou kryptoaktív za iné kryptoaktíva;

19.

„výmena kryptoaktív za finančné prostriedky“ je uzatváranie kúpnych alebo predajných zmlúv týkajúcich sa kryptoaktív s klientmi za finančné prostriedky s využitím vlastného základného imania;

20.

„výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva“ je uzatváranie kúpnych alebo predajných zmlúv týkajúcich sa kryptoaktív s klientmi za iné kryptoaktíva s využitím vlastného základného imania;

21.

„vykonávanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov“ je uzatváranie zmlúv v mene klientov o kúpe alebo predaji jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo upísanie v mene klientov jedného alebo viacerých kryptoaktív a zahŕňa uzatváranie zmlúv o predaji kryptoaktív v okamihu ich verejnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie;

22.

„umiestňovanie kryptoaktív“ je uvádzanie kryptoaktív na trh pre kupujúcich, v mene alebo na účet osoby, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo strany spriaznenej s osobou, ktorá ponúka kryptoaktíva;

23.

„prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov“ je prijatie príkazu na kúpu alebo predaj jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo na upísanie jedného alebo viacerých kryptoaktív od osoby a postúpenie tohto príkazu tretej strane na vykonanie;

24.

„poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív“ je ponúkanie, poskytovanie alebo súhlas s poskytnutím personalizovaných odporúčaní klientovi buď na žiadosť klienta, alebo na podnet poskytovateľa služieb kryptoaktív poskytujúceho poradenstvo, pokiaľ ide o jednu alebo viacero transakcií týkajúcich sa kryptoaktív alebo o využívanie služieb kryptoaktív;

25.

„poskytovanie riadenia portfólia kryptoaktív“ je spravovanie portfólií v súlade s oprávneniami, ktoré udelili klienti, na základe voľného uváženia pre jednotlivých klientov, ak tieto portfóliá obsahujú jedno alebo viacero kryptoaktív;

26.

„poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov“ je poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene fyzickej alebo právnickej osoby z jednej adresy alebo účtu distribuovanej databázy transakcií na inú adresu alebo účet distribuovanej databázy transakcií;

27.

„riadiaci orgán“ je orgán alebo orgány emitenta kryptoaktív, osoby, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie alebo poskytovateľa služieb kryptoaktív, ktoré sú vymenované v súlade s vnútroštátnym právom, sú splnomocnené stanovovať stratégiu, ciele a celkové smerovanie subjektu, a ktoré v podniku vykonávajú dozor nad rozhodovaním manažmentu a monitorujú ho, a zahŕňajú osoby, ktoré skutočne riadia podnikateľskú činnosť subjektu;

28.

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a povolená podľa smernice 2013/36/EÚ;

29.

„investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a povolená podľa smernice 2014/65/EÚ;

30.

„kvalifikovaní investori“ sú osoby alebo subjekty, ktoré sú uvedené v oddieli I v bodoch 1 až 4 prílohy II k smernici 2014/65/EÚ;

31.

„úzke väzby“ sú úzke väzby v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 35 smernice 2014/65/EÚ;

32.

„rezerva aktív“ je kôš rezervných aktív zabezpečujúcich nárok voči emitentovi;

33.

„domovský členský štát“ je:

a)

v prípade, že osoba, ktorá ponúka kryptoaktíva iné, než sú tokeny naviazané na aktíva alebo tokeny elektronických peňazí, alebo osoba žiadajúca o prijatie takýchto kryptoaktív na obchodovaniesídlo v Únii, členský štát, v ktorom má táto osoba, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo táto osoba žiadajúca o prijatie takýchto kryptoaktív na obchodovanie sídlo;

b)

v prípade, že osoba, ktorá ponúka kryptoaktíva iné, než sú tokeny naviazané na aktíva alebo tokeny elektronických peňazí, alebo osoba žiadajúca o prijatie takýchto kryptoaktív na obchodovanie nemá sídlo v Únii, ale má jednu alebo viac pobočiek v Únii, členský štát, ktorý si táto osoba, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo táto osoba žiadajúca o prijatie takýchto kryptoaktív na obchodovanie vybrala spomedzi členských štátov, v ktorých má pobočky;

c)

v prípade, že osoba, ktorá ponúka kryptoaktíva iné, než sú tokeny naviazané na aktíva alebo tokeny elektronických peňazí, alebo osoba žiadajúca o prijatie takýchto kryptoaktív na obchodovanie je usadená v tretej krajine, pričom nemá pobočku v Únii, buď členský štát, v ktorom má zámer verejne ponúkať kryptoaktíva po prvýkrát, alebo podľa výberu osoby, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie členský štát, v ktorom sa podá prvá žiadosť o prijatie týchto kryptoaktív na obchodovanie;

d)

v prípade emitenta tokenov naviazaných na aktíva členský štát, v ktorom má emitent tokenov naviazaných na aktíva sídlo;

e)

v prípade emitenta tokenov elektronických peňazí členský štát, v ktorom je emitentovi tokenov elektronických peňazí udelené povolenie na činnosť úverovej inštitúcie na základe smernice 2013/36/EÚ alebo inštitúcie elektronického peňažníctva na základe smernice 2009/110/ES;

f)

v prípade poskytovateľov služieb kryptoaktív členský štát, v ktorom má poskytovateľ služieb kryptoaktív sídlo;

34.

„hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom osoba, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie uskutočnila verejnú ponuku kryptoaktív alebo žiada o prijatie na obchodovanie, alebo v ktorom poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytuje služby kryptoaktív, ak je iný ako domovský členský štát;

35.

„príslušný orgán“ je jeden alebo viac orgánov, ktoré:

a)

sú určené každým členským štátom v súlade s článkom 93 pre osoby, ktoré ponúkakryptoaktíva iné, než sú tokeny naviazané na aktíva alebo tokeny elektronických peňazí, osoby žiadajúce o prijatie takýchto kryptoaktív na obchodovanie, emitentov tokenov naviazaných na aktíva alebo poskytovateľov služieb kryptoaktív;

b)

sú určené každým členským štátom pre emitentov tokenov elektronických peňazí na účel uplatňovania smernice 2009/110/ES;

36.

„kvalifikovaný podiel“ je akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel v emitentovi tokenov naviazaných na aktíva alebo v poskytovateľovi služieb kryptoaktív, ktorý predstavuje minimálne 10 % základného imania alebo hlasovacích práv v zmysle článkov 9 a 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (32), pričom sa zohľadňujú podmienky týkajúce sa ich zoskupovania uvedené v článku 12 ods. 4 a 5 uvedenej smernice, alebo ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie emitenta tokenov naviazaných na aktíva alebo riadenie poskytovateľa služieb kryptoaktív, v ktorom existuje tento podiel;

37.

„retailový držiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej činnosti, podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania;

38.

„online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla, časti webového sídla alebo aplikácie, ktorý je prevádzkovaný osobou, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo poskytovateľom služieb kryptoaktív alebo v ich mene a ktorý poskytuje držiteľom kryptoaktív prístup k ich kryptoaktívam a klientom poskytovateľov služieb kryptoaktív prístup k službám kryptoaktív;

39.

„klient“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej poskytovateľ služieb kryptoaktív poskytuje služby kryptoaktív;

40.

„obchodovanie párovaním na vlastný účet“ je obchodovanie párovaním na vlastný účet v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 38 smernice 2014/65/EÚ;

41.

„platobné služby“ sú platobné služby v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 3 smernice (EÚ) 2015/2366;

42.

„poskytovateľ platobných služieb“ je poskytovateľ platobných služieb v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 11 smernice (EÚ) 2015/2366;

43.

„inštitúcia elektronického peňažníctva“ je inštitúcia elektronického peňažníctva v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 smernice 2009/110/ES;

44.

„elektronické peniaze“ sú elektronické peniaze v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 2 smernice 2009/110/ES;

45.

„osobné údaje“ sú osobné údaje v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 1 nariadenia (EÚ) 2016/679;

46.

„platobná inštitúcia“ je platobná inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 4 smernice (EÚ) 2015/2366;

47.

„správcovská spoločnosť PKIPCP“ je správcovská spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (33);

48.

„správca alternatívneho investičného fondu“ je správca AIF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (34);

49.

„finančný nástroj“ je finančný nástroj v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2014/65/EÚ;

50.

„vklad“ je vklad v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 3 smernice 2014/49/EÚ;

51.

„štruktúrovaný vklad“ je štruktúrovaný vklad v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 43 smernice 2014/65/EÚ.

2.   Komisia prijme v súlade s článkom 139 delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie spresnením technických prvkov vymedzení uvedených v odseku 1 tohto článku a prispôsobiť tieto vymedzenia vývoju na trhu a technologickému vývoju.

HLAVA II

KRYPTOAKTÍVA INÉ, NEŽ SÚ TOKENY NAVIAZANÉ NA AKTÍVA ALEBO TOKENY ELEKTRONICKÝCH PEŇAZÍ


whereas
Uno dei temi trattati:
"La blockchain è il partner tecnologico nell'informatica, la legge il partner tecnologico nella realtà "