search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 SL

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 SL Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 522

 

Člen 3

Opredelitev pojmov

1.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„tehnologija razpršene evidence“ ali „DLT“ pomeni tehnologijo, ki omogoča delovanje in uporabo razpršenih evidenc;

(2)

„razpršena evidenca“ pomeni repozitorij informacij, ki hrani evidence poslov in ki je skupen sklopu omrežnih vozlišč DLT ter sinhroniziran med njimi na podlagi mehanizma soglasja;

(3)

„mehanizem soglasja“ pomeni pravila in postopke, s katerimi omrežna vozlišča DLT dosežejo dogovor o potrditvi posla;

(4)

„omrežno vozlišče DLT“ pomeni napravo ali proces, ki je del omrežja in ima popolno ali delno kopijo evidenc o vseh poslih, opravljenih v razpršeni evidenci;

(5)

„kriptosredstvo“ pomeni digitalno predstavitev vrednosti ali pravice, ki jo je mogoče elektronsko prenesti in shraniti z uporabo tehnologije razpršene evidence ali podobne tehnologije;

(6)

„žeton, vezan na sredstvapomeni vrsto kriptosredstva, ki ni žeton elektronskega denarja in ki naj bi ohranjala stabilno vrednost z vezanostjo na katero drugo vrednost ali pravico ali njuno kombinacijo, vključno z eno ali več uradnimi valutami;

(7)

„žeton elektronskega denarja“ ali „e-denarni žeton“ pomeni vrsto kriptosredstva, ki naj bi ohranjala stabilno vrednost z vezanostjo na vrednost ene uradne valute;

(8)

„uradna valuta“ pomeni uradno valuto države, ki jo izda centralna banka ali drug monetarni organ;

(9)

„uporabniški žeton“ pomeni vrsto kriptosredstva, ki je namenjena zgolj zagotavljanju dostopa do blaga ali storitve, ki ga zagotavlja oziroma jo opravlja izdajatelj žetona;

(10)

„izdajatelj“ pomeni fizično ali pravno osebo ali drug subjekt, ki izdaja kriptosredstva;

(11)

„izdajatelj vložnik“ pomeni izdajatelja žetonov, vezanih na sredstva, ali e-denarnih žetonov, ki zaprosi za dovoljenje za javno ponudbo teh kriptosredstev ali za njihovo uvrstitev v trgovanje;

(12)

„javna ponudba“ pomeni sporočilo, ki se v kateri koli obliki in s katerimi koli sredstvi naslovi na ljudi in vsebuje dovolj informacij o pogojih ponudbe in ponujenih kriptosredstvih, da se lahko potencialni imetniki odločijo za nakup teh kriptosredstev;

(13)

„ponudnik“ pomeni fizično ali pravno osebo ali drug subjekt ali izdajatelja, ki javno ponuja kriptosredstva;

(14)

„denarna sredstvapomeni denarna sredstva, kot so opredeljena v členu 4, točka 25, Direktive (EU) 2015/2366;

(15)

„ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvipomeni pravno osebo ali drug subjekt, katerega dejavnost je poklicno opravljanje ene ali več storitev v zvezi s kriptosredstvi za stranke in ki sme opravljati storitve v zvezi s kriptosredstvi v skladu s členom 59;

(16)

„storitev v zvezi s kriptosredstvipomeni katero koli od spodaj navedenih storitev in dejavnosti, povezano s katerim koli kriptosredstvom:

(a)

zagotavljanje skrbništva in upravljanja kriptosredstev v imenu strank;

(b)

upravljanje platforme za trgovanje s kriptosredstvi;

(c)

menjavo kriptosredstev za denarna sredstva;

(d)

menjavo kriptosredstev za druga kriptosredstva;

(e)

izvrševanje naročil za kriptosredstva v imenu strank;

(f)

plasiranje kriptosredstev;

(g)

prejemanje in posredovanje naročil za kriptosredstva v imenu strank;

(h)

svetovanje o kriptosredstvih;

(i)

upravljanje portfeljev kriptosredstev;

(j)

opravljanje storitev prenosa kriptosredstev v imenu strank;

(17)

„zagotavljanje skrbništva in upravljanja kriptosredstev v imenu strankpomeni, hranjenje ali obvladovanje v imenu strank kriptosredstev ali sredstev za dostop do njih, kadar je ustrezno, v obliki zasebnih kriptografskih ključev;

(18)

„upravljanje platforme za trgovanje s kriptosredstvipomeni, upravljanje enega ali več večstranskih sistemov, ki združuje ali omogoča združevanje nakupnih in prodajnih interesov več tretjih oseb v zvezi s kriptosredstvi, znotraj sistema in v skladu z njegovimi pravili, tako, da pride do sklenitve pogodbe, bodisi z menjavo kriptosredstev za denarna sredstva bodisi z menjavo kriptosredstev za druga kriptosredstva;

(19)

„menjava kriptosredstev za denarna sredstvapomeni sklenitev pogodb s strankami za nakup ali prodajo kriptosredstev v zameno za denarna sredstva z uporabo lastnega kapitala

(20)

„menjava kriptosredstev za druga kriptosredstvapomeni sklenitev pogodb s strankami za nakup ali prodajo kriptosredstev v zameno za druga kriptosredstva z uporabo lastnega kapitala;

(21)

„izvrševanje naročil za kriptosredstva v imenu strankpomeni sklenitev pogodb v imenu strank o nakupu ali prodaji enega ali več kriptosredstev ali vpisu v imenu strank enega ali več kriptosredstev in vključuje sklepanje pogodb o prodaji kriptosredstev v trenutku njihove javne ponudbe ali uvrstitve v trgovanje;;

(22)

„plasiranje kriptosredstevpomeni, trženje kriptosredstev kupcem v imenu ali za račun ponudnika ali stranke, povezane s ponudnikom;

(23)

„prejemanje in posredovanje naročil za kriptosredstva v imenu strankpomeni, prejemanje naročila od osebe za nakup ali prodajo enega ali več kriptosredstev ali vpis enega ali več kriptosredstev in posredovanje tega naročila stranki v izvršitev;

(24)

„svetovanje o kriptosredstvih“ pomeni ponujanje, dajanje ali soglašanje za dajanje osebnih priporočil stranki na njeno zahtevo ali na pobudo ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki zagotavlja svetovanje glede enega ali več poslov v zvezi s kriptosredstvi oziroma glede uporabe storitev v zvezi s kriptosredstvi;

(25)

„upravljanje portfeljev kriptosredstevpomeni upravljanje portfeljev v skladu s pooblastili strank po lastni presoji za vsako stranko posebej, pri čemer taki portfelji zajemajo eno ali več kriptosredstev;

(26)

„opravljanje storitev prenosa kriptosredstev v imenu strankpomeni opravljanje storitev prenosa kriptosredstev v imenu fizične ali pravne osebe z enega naslova razpršene evidence ali računa na drugega;

(27)

„upravljalni organ“ pomeni organ ali organe izdajatelja, ponudnika ali osebe, ki zaprosi za uvrstitev v trgovanje, ali ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki so imenovani v skladu z nacionalnim pravom, ki so pristojni za določanje strategije, ciljev in splošnih usmeritev subjekta ter ki nadzirajo in spremljajo sprejemanje vodstvenih odločitev v subjektu ter vključujejo osebe, ki dejansko vodijo poslovanje subjekta;

(28)

„kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, kot je opredeljena v členu 4(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 575/2013 in ima dovoljenje na podlagi Direktive 2013/36/EU;

(29)

„investicijsko podjetje“ pomeni investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v členu 4(1), točka 2, Uredbe (EU) št. 575/2013 in ima dovoljenje na podlagi Direktive 2014/65/EU;

(30)

„dobro poučeni vlagatelji“ pomeni osebe ali subjekte, ki so navedeni v oddelku I, točke 1 do 4, Priloge II k Direktivi 2014/65/EU;

(31)

„tesna povezanost“ pomeni tesno povezanost, kot je opredeljena v členu 4(1), točka 35, Direktive 2014/65/EU;

(32)

„rezerva sredstev“ pomeni košarico rezervnih sredstev, s katero je zavarovana terjatev do izdajatelja;

(33)

„matična država članica“ pomeni:

(a)

kadar ima ponudnik kriptosredstev, ki niso žetoni, vezani na sredstva, ali e-denarni žetoni, ali oseba, ki zaprosi za uvrstitev teh kriptosredstev v trgovanje, statutarni sedež v Uniji, državo članico, v kateri ima ta ponudnik ali oseba statutarni sedež;

(b)

kadar ponudnik kriptosredstev, ki niso žetoni, vezani na sredstva, ali e-denarni žetoni, ali oseba, ki zaprosi za uvrstitev teh kriptosredstev v trgovanje, nima statutarnega sedeža v Uniji, ima pa v Uniji eno ali več podružnic, državo članico, ki jo ta ponudnik ali oseba izbere izmed držav članic, v katerih ima podružnice;

(c)

kadar ima ponudnik kriptosredstev, ki niso žetoni, vezani na sredstva, ali e-denarni žetoni, ali oseba, ki zaprosi za uvrstitev teh kriptosredstev v trgovanje, sedež v tretji državi in v Uniji nima podružnice, bodisi državo članico, v kateri naj bi bila kriptosredstva prvič javno ponujena, bodisi državo članico po izbiri ponudnika ali osebe, ki zaprosi za uvrstitev v trgovanje, v kateri je bila vložena prva vloga za uvrstitev teh kriptosredstev v trgovanje;

(d)

v primeru izdajatelja žetonov, vezanih na sredstva, državo članico, v kateri ima izdajatelj žetonov, vezanih na sredstva, svoj statutarni sedež;

(e)

v primeru izdajatelja e-denarnih žetonov, države članice, v katerih ima izdajatelj e-denarnih žetonov dovoljenje kot kreditna institucija na podlagi Direktive 2013/36/EU ali kot institucija za izdajo elektronskega denarja na podlagi Direktive 2009/110/ES;

(f)

v primeru ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi državo članico, v kateri ima ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi svoj statutarni sedež;

(34)

„država članica gostiteljica“ pomeni državo članico, v kateri ponudnik kriptosredstev ali oseba, ki zaprosi za njihovo uvrstitev v trgovanje, javno ponudi kriptosredstva ali zaprosi za njihovo uvrstitev v trgovanje ali v kateri ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi opravlja storitve v zvezi s kriptosredstvi, kadar se razlikuje od matične države članice;

(35)

„pristojni organ“ pomeni enega ali več organov:

(a)

ki jih vsaka država članica v skladu s členom 93 določi v zvezi s ponudniki, osebami, ki zaprosijo za uvrstitev v trgovanje s kriptosredstvi, ki niso žetoni, vezani na sredstva, in e-denarni žetoni, in nad izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva, ali ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi;

(b)

ki jih imenuje vsaka država članica za uporabo Direktive 2009/110/ES v zvezi z izdajatelji e-denarnih žetonov;

(36)

„kvalificirani delež“ pomeni vsak neposredni ali posredni delež v izdajatelju žetonov, vezanih na sredstva, ali v ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki predstavlja vsaj 10 % kapitala ali glasovalnih pravic, kot je določeno v členih 9 in 10 Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (32), ob upoštevanju pogojev za združevanje teh pravic, določenih v členu 12(4) in (5) navedene direktive, ali ki omogoča izvajanje pomembnega vplivanja na upravljanje izdajatelja žetonov, vezanih na sredstva, ali na upravljanje ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, v katerem je ta delež;

(37)

„mali imetnik“ pomeni fizično osebo, ki deluje za namene zunaj okvira svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

(38)

„spletni vmesnik“ pomeni katero koli programsko opremo, vključno s spletiščem, delom spletišča ali aplikacijo, ki jo upravlja ponudnik ali ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi ali se upravlja v njegovem imenu ter ki imetnikom kriptosredstev omogoča dostop do njihovih kriptosredstev in strankam dostop do storitev v zvezi s kriptosredstvi;

(39)

„stranka“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, za katero ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi opravlja storitve v zvezi s kriptosredstvi;

(40)

„trgovanje s hkratnim nakupom in prodajopomeni trgovanje s hkratnim nakupom in prodajo, kot je opredeljeno v členu 4(1), točka 38, Direktive 2014/65/EU;

(41)

„plačilne storitvepomeni plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4, točka 3, Direktive (EU) 2015/2366;

(42)

„ponudnik plačilnih storitevpomeni ponudnika plačilnih storitev, kot je opredeljen v členu 4, točka 11, Direktive (EU) 2015/2366;

(43)

„družba za izdajo elektronskega denarja“ pomeni institucijo za izdajo elektronskega denarja, kot je opredeljena v členu 2, točka 1, Direktive 2009/110/ES;

(44)

„elektronski denar“ pomeni elektronski denar, kot je opredeljen v členu 2, točka 2, Direktive 2009/110/ES;

(45)

„osebni podatki“ pomeni osebne podatke, kot so opredeljeni v členu 4, točka 1, Uredbe (EU) 2016/679;

(46)

„plačilna institucija“ pomeni plačilno institucijo, kot je opredeljena v členu 4, točka 4, Direktive (EU) 2015/2366;

(47)

„družba za upravljanje KNPVP“ pomeni družbo za upravljanje, kot je opredeljena v členu 2(1)(b) Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (33);

(48)

„upravitelj alternativnega investicijskega sklada“ pomeni UAIS, kot je opredeljen v členu 4(1), točka (b), Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (34)

(49)

„finančni instrument“ pomeni finančni instrument, kot je opredeljen v členu 4(1), točka 15, Direktive 2014/65/EU;

(50)

„vloga“ pomeni vlogo, kot je opredeljena v členu 2(1), točka 3, Direktive 2014/49/EU;

(51)

„strukturirana vloga“ pomeni strukturirano vlogo, kot je opredeljena v členu 4(1), točka 43, Direktive 2014/65/EU.

2.   Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 139 za dopolnitev te uredbe z natančnejšo določitvijo tehničnih elementov opredelitev pojmov iz odstavka 1 tega člena ter za prilagoditev teh pojmov razvoju trga in tehnološkemu razvoju.

NASLOV II

KRIPTOSREDSTVA, KI NISO ŽETONI, VEZANI NA SREDSTVA, ALI E-DENARNI ŽETONI


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: come trasferirli"