search


Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 SV

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/1114 SV Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
Index & defs


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 405

 

Artikel 3

Definitioner

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

teknik för distribuerade liggare eller DLT: en teknik som möjliggör drift och användning av distribuerade liggare.

2.

distribuerad liggare: ett informationsregister över transaktioner som delas via, och är synkroniserat mellan, ett antal DLT-nätverksnoder med hjälp av en konsensusmekanism.

3.

konsensusmekanism: de regler och förfaranden genom vilka en överenskommelse nås mellan DLT-nätverksnoder om att en transaktion är validerad.

4.

DLT-nätverksnod: en enhet eller process som ingår i ett nätverk och som innehåller en fullständig eller partiell kopia av register över alla transaktioner med en distribuerad liggare.

5.

kryptotillgång: en digital representation av ett värde eller av en rättighet som kan överföras och lagras elektroniskt med hjälp av teknik för distribuerade liggare eller liknande teknik.

6.

tillgångsanknuten token: en typ av kryptotillgång som inte är en e-pengatoken och som ska upprätthålla ett stabilt värde genom att hänvisa till ett annat värde eller en annan rättighet eller en kombination därav, inbegripet en eller flera officiella valutor.

7.

e-pengatoken: en typ av kryptotillgång som ska upprätthålla ett stabilt värde genom att hänvisa till värdet på en officiell valuta.

8.

officiell valuta: ett lands officiella valuta som ges ut av en centralbank eller annan monetär myndighet.

9.

nyttotoken: en typ av kryptotillgång som endast är avsedd att ge åtkomst till en vara eller tjänst som tillhandahålls av utgivaren av denna token.

10.

utgivare: en fysisk eller juridisk person eller ett annat företag som ger ut kryptotillgångar.

11.

ansökande utgivare: en utgivare av tillgångsanknutna token eller e-pengatoken som ansöker om auktorisation att erbjuda dessa kryptotillgångar till allmänheten eller att uppta dem till handel.

12.

erbjudande till allmänheten: ett meddelande till personer, oavsett form och medium, som innehåller tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de kryptotillgångar som erbjuds så att presumtiva innehavare ges förutsättningar att fatta beslut om huruvida de ska köpa dessa kryptotillgångar.

13.

erbjudare: en fysisk eller juridisk person eller ett annat företag, eller utgivaren, som erbjuder kryptotillgångar till allmänheten.

14.

medel: medel enligt definitionen i artikel 4.25 i direktiv (EU) 2015/2366.

15.

leverantör av kryptotillgångstjänster: en juridisk person eller ett annat företag vars sysselsättning eller affärsverksamhet består i att yrkesmässigt tillhandahålla en eller flera kryptotillgångstjänster till kunder och som får tillhandahålla kryptotillgångstjänster i enlighet med artikel 59.

16.

kryptotillgångstjänst: någon av följande tjänster och verksamheter som avser någon kryptotillgång:

a)

Tillhandahållande av förvaring och administration av kryptotillgångar för kunders räkning.

b)

Drift av en handelsplattform för kryptotillgångar.

c)

Utbyte av kryptotillgångar mot medel.

d)

Utbyte av kryptotillgångar mot andra kryptotillgångar.

e)

Utförande av order avseende kryptotillgångar för kunders räkning.

f)

Placering av kryptotillgångar.

g)

Mottagande och överföring av order avseende kryptotillgångar för kunders räkning.

h)

Tillhandahållande av rådgivning om kryptotillgångar.

i)

Tillhandahållande av portföljförvaltning av kryptotillgångar.

j)

Tillhandahållande av överföringstjänster för kryptotillgångar för kunders räkning.

17.

tillhandahållande av förvaring och administration av kryptotillgångar för kunders räkning: säker förvaring eller kontroll av, för kunders räkning, kryptotillgångar eller medel för åtkomst till sådana kryptotillgångar, i tillämpliga fall i form av privata krypteringsnycklar.

18.

drift av en handelsplattform för kryptotillgångar: förvaltning av ett eller flera multilaterala system som sammanför eller underlättar sammanförandet av flera tredje parters intressen av att köpa eller sälja kryptotillgångar, i systemet och i enlighet med dess regler, på ett sätt som leder till ett avtal, antingen genom utbyte av kryptotillgångar mot medel eller genom utbyte av kryptotillgångar mot andra kryptotillgångar.

19.

utbyte av kryptotillgångar mot medel: ingående av avtal med kunder om köp eller försäljning av kryptotillgångar mot medel genom användning av eget kapital.

20.

utbyte av kryptotillgångar mot andra kryptotillgångar: ingående av avtal med kunder om köp eller försäljning av kryptotillgångar i utbyte mot andra kryptotillgångar genom användning av eget kapital.

21.

utförande av order för kryptotillgångar för kunders räkning: ingående av avtal för kunders räkning om köp eller försäljning av en eller flera kryptotillgångar eller teckning för kunders räkning av en eller flera kryptotillgångar, inbegripet ingående av avtal om försäljning av kryptotillgångar vid tidpunkten för erbjudandet till allmänheten eller upptagandet till handel av dem.

22.

placering av kryptotillgångar: marknadsföring, för erbjudarens räkning ellerdennas vägnar eller för en part med anknytning till erbjudaren, av kryptotillgångar till köpare.

23.

mottagande och överföring av order avseende kryptotillgångar för kunders räkning: mottagandet från en person av en order om att köpa eller sälja en eller flera kryptotillgångar eller att teckna en eller flera kryptotillgångar samt överföring av denna order till en tredje part för utförande.

24.

tillhandahållande av rådgivning om kryptotillgångar: att erbjuda, ge eller samtycka till att ge personliga rekommendationer till en kund, antingen på kundens begäran eller på initiativ av den leverantör av kryptotillgångstjänster som tillhandahåller rådgivningen, avseende en eller flera transaktioner som rör kryptotillgångar, eller användning av kryptotillgångstjänster.

25.

tillhandahållande av portföljförvaltning av kryptotillgångar: förvaltning av portföljer på diskretionär basis enligt uppdrag från enskilda kunder när dessa portföljer innehåller en eller flera kryptotillgångar.

26.

tillhandahållande av överföringstjänster för kryptotillgångar för kunders räkning: tillhandahållande av tjänster för överföring, för en fysisk eller juridisk persons räkning, av kryptotillgångar från en adress eller ett konto i distribuerad liggare till en annan adress eller ett annat konto.

27.

ledningsorgan: det eller de organ hos en utgivare, erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel, eller hos en leverantör av kryptotillgångstjänster, som utses i enlighet med nationell rätt och som har befogenhet att fastställa enhetens strategi, mål och allmänna inriktning och som övervakar och kontrollerar företagsledningens beslutsfattande i enheten, och som inbegriper personer som i praktiken leder enhetens verksamhet.

28.

kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013 som auktoriserats enligt direktiv 2013/36/EU.

29.

värdepappersföretag: ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.2 i förordning (EU) nr 575/2013 som auktoriserats enligt direktiv 2014/65/EU.

30.

kvalificerade investerare: personer eller enheter som förtecknas i avsnitt I punkterna 1–4 i bilaga II till direktiv 2014/65/EU.

31.

nära förbindelser: nära förbindelser enligt definitionen i artikel 4.1.35 i direktiv 2014/65/EU.

32.

tillgångsreserv: den korg av reservtillgångar som säkrar fordran gentemot utgivaren.

33.

hemmedlemsstat:

a)

Om erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel av andra kryptotillgångar än tillgångsanknutna token eller e-pengatoken har sitt säte i unionen, den medlemsstat där den erbjudaren eller den personen har sitt säte.

b)

Om erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel av andra kryptotillgångar än tillgångsanknutna token eller e-pengatoken inte har något säte i unionen men har en eller flera filialer i unionen, den medlemsstat som den erbjudaren eller personen har valt bland de medlemsstater där den har filialer.

c)

Om erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel av andra kryptotillgångar än tillgångsanknutna token eller e-pengatoken är etablerad i ett tredjeland och inte har någon filial i unionen, antingen den medlemsstat där kryptotillgångarna är avsedda att erbjudas allmänheten för första gången eller, om erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel så väljer, den medlemsstat där den första ansökan om upptagande till handel av dessa kryptotillgångar görs.

d)

När det gäller en utgivare av tillgångsanknutna token, den medlemsstat där utgivaren av tillgångsanknutna token har sitt säte.

e)

När det gäller en utgivare av e-pengatoken, den medlemsstat där utgivaren av e-pengatoken är auktoriserad som kreditinstitut enligt direktiv 2013/36/EU eller som ett institut för elektroniska pengar enligt direktiv 2009/110/EG,

f)

När det gäller leverantörer av kryptotillgångstjänster, den medlemsstat där leverantören av kryptotillgångstjänster har sitt säte.

34.

värdmedlemsstat: den medlemsstat där en erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel har gjort ett erbjudande till allmänheten av kryptotillgångar eller ansöker om upptagande till handel, eller där en leverantör av kryptotillgångstjänster tillhandahåller kryptotillgångstjänster, om denna medlemsstat än en annan än hemmedlemsstaten.

35.

behörig myndighet: en eller flera myndigheter

a)

som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med artikel 93 avseende erbjudare eller personer som ansöker om upptagande till handel av andra kryptotillgångar än tillgångsanknutna token och e-pengatoken, utgivare av tillgångsanknutna token eller leverantörer av kryptotillgångstjänster,

b)

som utsetts av varje medlemsstat för tillämpning av direktiv 2009/110/EG avseende utgivare av e-pengatoken.

36.

kvalificerat innehav: en direkt eller indirekt ägarandel i en utgivare av tillgångsanknutna token eller i en leverantör av kryptotillgångstjänster som motsvarar minst 10 % av kapitalet eller av rösträtterna enligt artiklarna 9 respektive 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (32) med beaktande av villkoren för sammanslagning av dessa enligt artikel 12.4 och 12.5 i det direktivet, eller som gör det möjligt att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av den utgivare av tillgångsanknutna token eller ledningen av den leverantör av kryptotillgångstjänster som ägarandelen avser.

37.

icke-professionell innehavare: en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför den personens närings- eller yrkesverksamhet.

38.

onlinegränssnitt: all programvara, inklusive en webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en erbjudare eller en leverantör av kryptotillgångstjänster eller för någon av dessas räkning och som syftar till att ge innehavare av kryptotillgångar tillgång till deras kryptotillgångar och till att ge kunder tillgång till kryptotillgångstjänster.

39.

kund: en fysisk eller juridisk person till vilken en leverantör av kryptotillgångstjänster tillhandahåller kryptotillgångstjänster.

40.

matchad principalhandel: matchad principalhandel enligt definitionen i artikel 4.1.38 i direktiv 2014/65/EU.

41.

betaltjänster: betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv (EU) 2015/2366.

42.

betaltjänstleverantör: en betaltjänstleverantör enligt definitionen i artikel 4.11 i direktiv (EU) 2015/2366.

43.

institut för elektroniska pengar: ett institut för elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 2009/110/EG.

44.

elektroniska pengar: elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 2009/110/EG.

45.

personuppgifter: personuppgifter enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679.

46.

betalningsinstitut: ett betalningsinstitut enligt definitionen i artikel 4.4 i direktiv (EU) 2015/2366.

47.

förvaltningsbolag för fondföretag: ett förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (33).

48.

förvaltare av alternativa investeringsfonder: en AIF-förvaltare enligt definitionen i artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (34).

49.

finansiellt instrument: finansiella instrument enligt definitionen i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU.

50.

insättning: en insättning enligt definitionen i artikel 2.1.3 i direktiv 2014/49/EU.

51.

strukturerad insättning: en strukturerad insättning enligt definitionen i artikel 4.1.43 i direktiv 2014/65/EU.

2.   Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 139 för att komplettera denna förordning genom att närmare specificera tekniska delar i definitionerna i punkt 1 i den här artikeln och anpassa dessa definitioner till marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen.

AVDELNING II

ANDRA KRYPTOTILLGÅNGAR ÄN TILLGÅNGSANKNUTNA TOKEN ELLER E-PENGATOKEN


whereas
Uno dei temi trattati:
"Bitcoin: dove sono le mie criptovalute"